Дюнья оьлчевдеги пачалыкъ гьаракатчылагъа тенг болгъан

Дюнья оьлчевдеги пачалыкъ гьаракатчылагъа тенг болгъан
   

Жалалутдин Къоркъмасовну гьюрметине
Дагъыстанны Гьукуматыны биринчи башчысы, Дагъыстан республиканы биринчи Конституциясын тизген, аты айтылгъан политик ва жамият чалышывчу Жалалутдин Къоркъмасов тувгъанлы 1-нчи октябрде 140 йыл тамамланды. Къоркъмаскъалалылар юртуна аты къоюлгъан оьзлени белгили юртлусу Жалалутдин Къоркъмасовгъа гьюрмет этип, Къоркъмаскъалада огъар салынгъан эсделикни алдында гьар йыл жыйын оьтгере.


Бу йыл да Хумторкъали район администрациясы байрам чаралагъа гьазирлик гёрювню оьзюню бойнуна алып юбилейге арив гьазирленген эди. Оьзге йылларда йимик, бу йыл да Къоркъмасовну тувгъан гюнюн белгилейген шатлы митингге алимлер, жамият чалышывчулар, белгили шаирлер, Къоркъмаскъала школаны охувчулары, районну ватандашлары жыйылгъан эди. Юбилейге багъышлангъан шатлыкълар яшланы «Сарихум» деген бийив ансамблини чыгъышы булан башланды.


Ж. Къоркъмасов тувгъанлы 140 йыл битегенликге байлавлу шатлы жыйынны Хумторкъали район администрацияны башчысыны къуллукъларын заманлыкъгъа юрютеген Райисат Рамазанова белгили пачалыкъ чалышывчуну яшаву ва жамият чалышывчулугъу булан биринчилей нечик таныш болгъаныны, Къоркъмасов оьзюне нечик гючлю таъсир этгенлигини гьакъында хабарлай туруп, юртлусуну эсделигин оьтгермеге гелген къонакълагъа гьакъ юрекден разилигин билдирди.


– Бизин къумукъ халкъны белгили адамларыны атларын, оланы этген уллу ишлерин унутсакъ, миллетни гележеги болмажакъ. Олар бизин жаныбызда, къаныбызда яшамагъа герек. Шолай адамланы бириси –юртлубуз Жалалутдин Къоркъмасов, – деди оьзюню сёйлевюнде Хумторкъали райондагъы тамазаланы советини председатели Магьамматкамил Айдемиров.


Къоркъмаскъала юртда Жалалутдин Къоркъмасовну аты къоюлгъан орта школаны охувчулары белгили юртлусуна айрыча гьюрмет эте. Гьар йыл   бары да класларда Жалалутдинге багъышлангъан дарслар юрюле. Яшлар белгили инкъылапчыны, жамият чалышывчуну яшавун, Дагъыстанны Гьукуматын къурувда этген гьаракатын уьйрене, огъар багъышлангъан шиъруланы чебер кюйде охуй, яшлар оьзлер де Къоркъмасовгъа багъышлап шиърулар яза. Къоркъмаскъала школаны охувчулары Жалалутдинни бу юбилей шатлыкъларына бек тындырыкълы кюйде гьазирлик гёрген эди. Къумукъ тилден ва адабиятдан дарс береген муаллим Абидат Тавболатова Къоркъмасовгъа багъышлап язгъан шиърусун охуду.


Бамматхановну атындагъы Хумторкъали тамазаланы хору оьзлени эки йыры булан шатлы чараланы бирден-бир безе­ди. Белгили къумукъ шаир Багьавутдин Гьажиев де Жалалутдин Къоркъмасовгъа багъышлап поэма язгъан. Ол шо гюн жы­йылгъанлагъа шо поэманы бир бёлюгюн охуду.


«Тенглик» гьаракатны ёлбашчысы, белгили алим ва жамият чалышывчу Салав Алиев Къоркъмасов йимик уллу адамларыбыз къумукъ халкъгъа, къумукъ топуракъгъа берекетликни гелтире деген ойну айланасында айта туруп, булай деди:

–Биз, биринчилей, бизге гележекде берекетни аламаты болгъан бизин уллу оьзденлерибизге гьюрмет этип жыйылгъанбыз. Жалалутдин Къоркъмасов оьзюню дагъыстан халкъын насипли яшавда яшап, къуванчлы гёрмеге къаст этип чалышгъан адамыбыз.


Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев Жалалутдин Къоркъмасовгъа багъышлагъан шиърусун охуду. Къоркъ­маскъаланы маданият къаласынны директору Умлайла Бадирибова Магьаммат Атабаевни сёзлерине язылгъан «Къоркъмаскъала» деген йырны таъсирли кюйде йырлады.


Жалалутдин Къоркъмасовну атындагъы фондну председатели, Къоркъмасовну эсделигин сакъламакъ учун кёп чалышагъан Гьусейн Адилов шатлы жыйынны гьасилин чыгъара туруп, бу йыл юбилей чаралар республикада нечик оьтгерилегени, шолай да Магьачкъалада Къоркъмасовгъа этилме герек эсделикни гьакъында жыйылгъанлагъа англатыв берди.


Суратда: Ж. Къоркъмасовгъа багъышлангъан жыйындан гёрюнюш.