Дин алимлени гьазирлевню масъаласына къарала

24 декабря 2017 в 12:43 905
Дин алимлени гьазирлевню масъаласына къарала

     

Бугюнлерде, ачыкълашдырып айтгъанда, декабр айны 19-ндан 22-сине ерли, бизин республикада «Ислам динни тарихин ва маданиятын теренден билеген касбучуланы гьазир этив – милли аманлыкъны белгиси» деген халкъара илму-сынав конференция юрюле.


Эсгерилеген шо конференция Россияны билим берив ва илму министерлигини ва Дагъыстанны ругьани управлениесини якълаву булан Дагъыстан гуманитар университетни ва Санкт-Петербургдагъы пачалыкъ университетни, ДР-ни намусну эркинлигине ва дин бирлешивлер булан байлавлукъ юрютеген комитетини сиптечилиги булан оьтгериле.


Ону оьлчевюнде пачалыкъ гьакимлик къурумларыны ва жамият бирлешивлерини, олай да илму ва дин бирлешивлени оьр билимлери булангъы касбучуланы гьазир этивде бирге чалышывну ёллары белгилене. Гюнлюк низамда дин алимлени, россиялы бусурманланы ругь варислигин уьйренивге, олай да ислам динни яхшы билеген касбучуланы гьазир этивге байлавлу уьлкени оьсювюнде аслу масъала гёзден гечирилип, пикру алышдырывлар юрюле. Шондан къайры да, уьлкеде гьалиги девюрде тувулунгъан шартланы гьисапгъа алып, дин билимлер беривде арап тилни уьйренивню таъсири арагъа салынып ойлашыла. Шону булан бирге, террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршы турувда маълумат къуралланы имканлыкълары ахтарыла, милли аманлыкъны болдурмакъ учун тийишли законланы къабул этивню шартлары токъташдырыла.


Конференцияны ишинде бизин республиканы ва уьлкени, олай да тыш пачалыкъланы айтылгъан дин алимлери ортакъчылыкъ эте. Оланы арасындан Дагъыстан гуманитар университетни ректору Мурат Шафиев, Татарстан Республиканы ругьани управлениесини председатели, муфтий Камил хазрат Самигуллин, шайых, шариат илмуланы доктору, профессор Мустапа Диб аль-Буга ва кёп оьзгелери ортакъчылыкъ этди.