Дагъыстанны Башчысы генгеш оьтгерген

19 января 2018 в 20:11 2599
Дагъыстанны Башчысы генгеш оьтгерген
   Январ айны 16-сында Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев топуракъгъа ва мал-матагьгъа байлавлу генгеш оьтгерген. Шонда ДР-ни Гьукуматыны Председателини борчларын заманлыкъгъа кютеген Абдусамат Гьамитов, Дагъыс­танны Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов, ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместителлерини борчларын заманлыкъгъа кютеген Рамазан Алиев ва Анатолий Карибов, вице-премьерни заместителлерини борчларын заманлыкъгъа кютеген Рамазан Жапаров, Шамил Исаев, Гьасан Идрисов, Билал Омаров ва Екатерина Толстикова ортакъчылыкъ этген.

Тутдуруп айтгъанда, Дагъыстанны 2017-нчи йыллардагъы топуракъ, мал-матагь ва сатыв-алыв масъалалары арагъа салынып ойлашылгъан. Владимир Васильев эсгерген кюйде, регионда топуракъ ва мал-матагь масъала гючлю салынгъан. Шогъар байлавлу жыйылгъанлар Рамазан Алиевни ва тармакъгъа къарайгъан министрни борчларын заманлыкъгъа кютеген Руслан Магьамматовну гьисап беревюне тынглагъанлар.


Генгешде айтылгъан сёзлени жамын чыгъара туруп, Абдусамат Гьамитов булай деген:


– Биз бугюн бир пикругъа гелдик: мал-матагьгъа къарайгъан министерликни иши бузукъ юрюле. Оьтген йылда чечилме герек, тек бир тюрлю себеплеге гёре чечилмей къалгъан нас сувланы тазалайгъан имаратланы муниципал есликге бермек деген  масъала чечилмеген. Бу ишде дагъы да кёп бузукълукълар бар. Шо саялы бугюн шо тармакъны ёлбашчысы Руслан Магьамматовну ишинден азат этмек деген масъаланы арив гёребиз. О ишге янгы ёлбашчы гёз алгъа тутулмагъан. Амма о адам касбусуна берилген, яхшы иш сынаву булангъы адам болма герек.


Премьер-министрни борчларын заманлыкъгъа кютеген А. Гьамитов эсгерген кюйде, олагъа бары да тармакъланы ишлерин анализ этме герек. Шо ишни натижалары гьакъда гелеген Халкъ Жыйынны сессиясында айтылажакъ.


– Бизин 2017-нчи йылгъы ишлени гьасиллери белгили. Ишин тюзевлю юрютмеген ёлбашчылар, сессия болгъунча да къарамайлы, ишинден азат этилежек. Дагъыстанны Башчысыны ва мени шо ишге янашывубуз шолай. Владимир Абдуалиевич 2018-нчи йыл салынгъан масъалаланы оьзлени яхшы гёрсетмеген ёлбашчылар булан чечме бажарылмайгъанны билдирди. Биз ерлени бийлемек учун салынма­гъанбыз, бизден республикагъа ва онда яшайгъанлагъа мекенли кёмек болсун учун къаст этебиз, – деген А. Гьамитов.


Алышынывлар болажакъны гьакъында айтып, премьер-министр­ни борчларын заманлыкъгъа кютеген адам билдиргени йимик, о бары да жаваплы къуллукъчуланы ишинден азат этмек деген масъала тюгюл, оьзюню ишин касбучу гьисапда яхшы билегенлер ишни давам этежек деп эсгерген.


 

Бизин мухбирибиз.