Дагъыстан парламентни гезикли сессиясы оьтгерилген

Дагъыстан парламентни гезикли сессиясы оьтгерилген
      РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ИШЛЕЙГЕН КЪУЛЛУГЪУНДАН ГЕТЕГЕНИН БИЛДИРГЕН


Сентябр айны 27-синде Магьачкъала шагьарда Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны 12-нчи сессиясы оьтгерилген. Сессияны Дагъыстан парламентни спикери Хизри Шихсайитов ачгъан ва юрютген. Сессияда Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов да ортакъчылыкъ этген. Республиканы оьсювюню аслу проектлерини яшавгъа чыгъа­рылывуну гьакъында ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов чыгъып сёйлеген.Бу гезикли сессияны барышында арагъа чыгъажакъ масъалаланы инг аслуларына бир гюн алда сентябр айны 26-сында ДР-ни Халкъ Жыйыныны генглешген Президиумунда да къаралгъан болгъан. Онда да «Адамлыкъ байлыкъ» деген республиканы оьсювюню аслу проектини яшавгъа чыгъарылывуну гьакъында ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов англатыв берген.


«Адамлыкъ байлыкъ» деген аслу проектни борчу – медицина тармакъда ватандашлагъа этилеген кёмекни сан янын яхшылашдырмакъ учун янгы маълумат технологияланы къоллап иш гёрмек. Гёз алгъа тутулгъан кюйде аврувуна къаратмакъ учун докторгъа язылыв иш ва медицина къуллукъчуланы кагъызлар булан юрютеген къуллугъу электрон къайдада кютюлежек. Шо ишге 2018-нчи йылда биздеги бары да медицина идараланы яртысы къуршалма тарыкъ.


Ондан къайры да, тувгъан яшлагъа ва яшгъа авур къатынгишилеге бакъгъан медицина къуллукъланы да сан янын гётермек гёз алгъа тутула. О янындан хыйлы этилген ишлер де бар. Республиканы перинатальный центры 2017-нчи йылны июн айыны биринден тутуп ишлеме башлагъан. Дербент шагьарда 2015-нчи йылда 50 яшгъа ери булангъы яшлар табагъан уьй ачылгъан. Хасавюрт шагьарда бирче 160 яшны савлукъларын беклешдирме имканлыгъы булангъы Республика перинатальный центры да ишлей. Натижада аналаны ва яшланы савлукъларыны гьайын этив къуллукъну имканлыкълары артажакъ. Аналаны, яшланы, тувгъан гиччипавланы оьлегенлерини санаву кемижек.


Депутатлар А.Карибовгъа берген кёп санавдагъы соравланы аслу пайы бизин республиканы ватандашларыны яшав гьалларын яхшылашдырывну масъалалары нечик чечилегенни гьакъында болгъан.


ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихса­йитов республикада юрек аврувлардан, онкология ва туберкулёз аврувлардан оьлегенлени санаву гьали де рагьатсызлыкъ тувдурагъанны эсгерген. Яшланы савлукъларын беклешлешдирив лагерлерде ял алагъан яшлар кёбюсю гьалда харжы аз уьягьлюлерден экени саялы, лагерлени ял алывгъа гьазирлевюню масъа­ласы гьар йыл тындырыкълы чечилме герек.


Хизри Шихсайитов дагъы да эсгерген кюйде, телевидениени бир-бир каналларындан таба яшлагъа зараллы берилишлер юрюле. О гьакъда ойлашма тарыкъ. Жагьиллени, пачалыкъ институтланы янындан айрыча тергев ёкълугъуна жаваплы янашмаса бажарылмай. Олай жагьиллени ишге салма тарыкъ. Олар ишлей буса, республикадагъы гьал да яхшылашажакъ эди.


Депутатлар ойлашагъан кюйде, Дагъыстан Республиканы бирдагъы бир законуна алышынывлар этме тарыкъ. О да респуб­ликада орманлыкъ аралыкъланы кюйлейген масъалалар булан байлавлу. Шогъар гёре Дагъыс­танны Халкъ Жыйыныны Аграр комитетини председатели Асият Алиева англатыв берген. О гьакъда Хизри Шихсайитов эсгерген кюйде, йыракъ ерлердеги агъачлыкъларда от тюшювню алдын алмакъ учунгъу ишлени юрютеген айрыча идаралар къурма тарыкъ.


Депутатланы соравларыны жамын чыгъара туруп, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов Гьукуматны яшавгъа чыгъарма тарыкълы ишлерини арасында халкъны социал къуллукъларын кютювню масъалалары биринчи ерде болма тийишли экенни гьакъында айтгъан.


– Гьакимлер адамланы яшавун яхшылашдырмакъ учун не этегенни халкъ билме тарыкъ, – деп эсгерген ёлугъувну ахырында Хизри Шихсайитов.


Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны 12-нчи сессиясында 40-гъа ювукъ масъалалагъа къаралгъан. Республиканы суд участкаларына мировой судьялар белгиленген.


Сессияны барышында Дагъыстан Республиканы статусун ва муниципал дазуларын токъташдырагъан законгъа , Россия Федерацияны Дагъыстан Республикадагъы маданият байлыкъларыны гьакъындагъы (тарихи ва маданият эсделик­лер) законуну 27-нчи статьясына, Дагъыстан Республиканы белгили адамларыны атларын даимлешдирив ва ДР-ни эсделик тархларын токъташдырыв законуна алышынывлар этмек деген ва башгъа масъалалагъа да къаралгъан.


Сессияны барышында Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов да чыгъып сёйлеген. Ол оьзю ишлейген къуллугъундан азат этилегенни гьакъында айтгъан ва депутатлагъа, Хизри Шихсайитовгъа баракалласын билдирген.