«Алтын гюз – 2017»

«Алтын гюз – 2017»
 

Москвада, ВДНХ-ны майданында, 4-нчю октябрде «Алтын гюз – 2017» деген уллу бютюнроссия агропромышленный ярмакю ачылгъан. Ону ачылывунда Дагъыстанны делегациясыны вакили, Гьукуматны Председателини заместители Билал Омаров ва юрт хозяйство министри Керимхан Абасов ортакъчылыкъ этген.Ярмакюню ачылывунда олай да Дагъыс­танны вакиллеринден Жамалутдин Магьамматов, Шагьмир Бахарчиев, Шамил Алиев ва министерликни башгъа вакиллери, ДР-ни сугъарыв министерлигини директору Залкип Къурбанов, Россияны малчылыкъ союзуну директорларыны советини члени Абдусалам Хожоков ва башгъалар ортакъчылыкъ этген.


Шо чарада уьлкени Гьукуматыны Председатели Дмитрий Медведев ва юрт хозяйство министр Александр Ткачев ортакъчылыкъ этген.


Ярмакюню ача туруп, Дмитрий Медведев къонакъланы ва ярмакюню ортакъчыларын етип гелеген юрт хозяйствону ва ашамлыкъ малларыны гюню булан къутлагъан. «Алтын гюзню» барышында ол Россияны юрт хозяйство министерлигинде ва АПК-сыны регион ведомствосуну экспозицияларында болгъан. Онда юрт хозяйство предприятиелер ва фермер хозяйстволаны вакиллери оьзлени инг яхшы малларын гёрсетген.


Ярмакюню барышында Россияны 70 региону ва тыш пачалыкълардан гелген предприятиелер ортакъчылыкъ этген.


Александр Ткачёв айтгъан кюйде, ярмакюню агьамиятлыгъы йыл сайын арта, онда салынагъан малланы сан яны яхшылаша. Онда ерлешген юрт хозяйство тармакъны янгы проектлери тергевню тарта.


Дагъыстан Республика о ярмакюню гьар йыл актив кюйде ортакъчысы экенни гьакъында айтма тюше. 2016-нчы йылда регионну предприятиелери 20 медаль къазангъан, оланы арасында 19-у алтын медаль экенни эсгерме герек. Ярмакюню инг оьр даражасы Дагъыстан Республиканы Гьукуматына «Алтын гюз – 2017» деген юрт хозяйствосуну агропромышленный ярмакюсюню аслу савгъатын тапшурув болгъан.


Бу йыл конкурсну тюрлю-тюрлю номинацияларында ортакъчылыкъ этмек учун республиканы юрт хозяйство тармагъыны 50 предприятиеси билдирив этген. Оьзлени малларын ярмакюде Къызлар шагьарны коньяк заводу, Дербент коньяк заводу, Дербент чагъыр заводу, «Къызлар агрокомплекси», «Кикуни» консерво заводу, «Югагрохолдинг», «Агромир» ва башгъалары гёрсетгенлер.