Агьамиятлы масъалалар гётериле

24 января 2014 в 14:25 1061
Прочту позже
Агьамиятлы масъалалар гётериле
«Республиканы социал-экономика ва жамият-политика гьалын анализ эте туруп, Рамазан Гьажимуратович оьзюню Чакъырыв кагъызында кемчиликлени де эсгере, гележекде яшавгъа чыгъарма герекли ишлени гёрсете. Инг де биринчи даражалысы – парахатлыкъны сакъламакъ, Да­гъыстанда бирликни болдурмакъ.
Аманлыкъны болдурув, экономика оьсюв, таъсирли иш юрютюв, инвестициялар гелтирмек – гьар тюрлю гьакимлик къурумланы, савлай жамиятны да толу гьаракатын талап этеген иш. Республиканы башчысы алгъа бармагъа четимлик тувдура­гъан ишлени де гёрсетди ва оланы нечик ёрукълашдырма герекни анг­латды, тийишли тапшурувлар берди.
Республиканы башчысыны Ча­къырыв кагъызындагъы савлукъ сакълав тармакъгъа байлавлу бир нече масъалаланы эсгерме сюемен. 2013-нчю йылда Дагъыстанда 37 савлукъ сакълав ожакъ ачылды, медицина къуллукъчуланы алапалары 25 процентге гётерилди. Республикада больницалар, фельдшер-акушер пунктлар, янгы медицина идаралар къурула. Олар барысы да республиканы башчысыны гьаракаты булан, Россияны савлукъ сакълав министерлигини де кёмеклиги булан этиле», – деп билдирген М.Сулейманов.

РИА «Дагестан».