«Йылны агьлюсю» деген конкурсгъа гьазирленигиз

«Йылны агьлюсю» деген конкурсгъа гьазирленигиз
 

Четверг, 10.05.2018г. - "ЁЛДАШ".


Гьаман да йимик, бу йыл да ­«Семья года» деген Бютюнроссия конкурсну оьтгермек муратда гьаракат башланып тура. Бу адилли ишни жамиятны арасында агьлю яшавну абурун, ата-аналаны жаваплыгъын, уьягьлюню адат-къылыгъын гётермек учун оьтгерелер. Бу агьвалатны яшавгъа чыгъармагъа Россияны загьмат министерлиги, къыйынлы гьалларда яшайгъан яшланы якълайгъан фонду, Россияны гьар ерлердеги гьакимият къурумлары оьзлени бойнуна алгъан.


Бютюнроссия конкурс эки тиретге бёлюне. Бир башлап – гьар ерлерде июн айны он беши болгъанча, артда буса Бютюнроссия конкурсу июль айны он бешине ерли оьтгерилежек. Шо конкурсдан оьр гелгенлер бу йылны ноябр айында Москвада савгъатланажакълар.


Бу конкурс «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья–хранитель традиции» деген 5 тюрлю номинациягъа гёре болажакъ.


Бизин республикада шо ярышгъа Дагъыстанны Гьукуматы, загьматны ва социал оьсювюню, юрт хозяйствону, билим беривню, культураны, спортну министерликлери жаваплы экенни айрыча эсгермеге сюебиз.


Номинациялагъа гёре конкурсну натижаларын да гьисапгъа алып, уьст гелгенлени гьакъындагъы маълуматланы май айны 25 болгъунча жаваплы адамлар, министерликлер Дагъыстанны загьмат ва социал оьсювюню министерлигине бакъдырма герек. Сонг буса Да­гъыстанны загьмат ва социал оьсювюню министерлиги шо гьаракатгъа байлавлу документлени мекенли кюйде гьазирлеп, июн айны 10-ну болгъунча къурум комитетге тапшуражакъ. Къурум комитетде республика конкурсну натижаларын чыгъарып, июн айны 15-ши болгъунча Бютюнроссия конкурсну къурум комитетине бакъдыражакълар.


Шонда республикабызда оьтгерилген конкурсну гьасиллерине гёре уьст гелгенлер тийишли кюйде савгъатланажакълар. Конкурсда ортакъчылыкъ этме хыялы барлар чагъында баш чарагъызны гёрме боласыз.