УЛЛУ ШАИРНИ яратывчулугъун ахтарабыз

УЛЛУ ШАИРНИ яратывчулугъун ахтарабыз

      Бу йыл биз Йырчы Къазагъыбызны 190 йыллыгъын белгилейбиз. «Ёлдашны » да шо уллу, гёрмекли агьвалатдан ягъада турма хыялы ёкъ. Редакция машгъур шаирибизге багъышлап оьтгережек оьзге чаралар булан янаша, бугюнден тутуп охувчуларыбызны арасында Къазакъны яратывчулугъуна байлавлу конкурс билдире.


Конкурсну шартларына гёре, охувчуларыбызгъа бир башлап тюпдеги соравлагъа жавап берме тюше. Бары да соравлар Къазакъны асарларындан алынып къурулгъан. Жаваплардан къайры, сизден шаирге багъышлангъан шиъруларыгъызны, хабарлары­гъызны, ойларыгъызны, яшланы сочинениелерин къаравуллайбыз. Инг яхшы материалланы газетни бетлеринде ерлешдирме къаст этежекбиз.


Биринчи ерлени алгъанлар Къазакъны китаплары ва «Ёлдаш» газетге 2021-нчи йылгъа язылыв булан савгъатланажакъ. Савгъатланы тапшурув газетни редакциясында оьтгерилежек. Жавапларыгъызны «Ёлдашны» электрон почтасына (eldach1917@mail.ru ) ва ерли почта бёлюклерден (367018. Магьачкъала. Насрутдиновну атындагъы орам, 1 а. Печатны уью, 9-нчу къабат) бакъдырмагъа боласыз. Кагъызларыгъызны уь­с­тюне «Конкурсгъа» деп язмагъа унутмагъыз.


«Ёлдаш» газетни редакциясы.


1.«Чакъыра деп хабар гелди бийимден. Геле буса, къапу алдына гелсин деп. Гелмей буса…». Къазакъ гелмей къалса, бий ондан не затын берсин деп талап этген болгъан?


а) яхшы гамишин

б) яхшы сыйырын

в) яхшы оьгюзюн


2. «Эллерде гьуя-къувун дегенде, Игитлер аргъумакъгъа ер салыр. Кюлбайлар…» Кюлбайлар не этежек деп айта шаир?


а) къош артына чырмалыр

б) уьлкю тюпге айланыр

в) яссы авлакъда сыналыр


3. Нёкерлери де къошулуп, эки ханны табун тартып къанлы оьчешивню башламакълыгъына не багьана болгъан?


а) ат

б) савут

в) къатынгиши


4. Къазакъ аналаны нече жаны бар деп гьисап эте?


а) 20

б) 30

в) 40


5. Шаир «Къагьарланып къатты болмас эрлени» неча­къыгъа сатма таклиф эте?


а) уьч аппасыгъа

б) уьч шайыгъа

в) уьч байлам тамакюге


6. Къазакъгъа къызардашы тикген къаптал къайсы тюсде болгъан?


а) гёк

б) къара

в) акъ


7.Къазакъ къурдашы Атабай булан шавхалны къаласындан къаравашны къачырып къайсы бойларда яшынгъан?


а) Артлух

б) Акъташавух

в) Кумух


8. «Бийкем мени къайгъымны этмей къоймас деп. Минг бурлугъуп къарай гетдим артыма…». Шаир кимден кёмек къаравуллай эди? Бийкени аты?


а) Нугь-бийке

б) Райгьанат-бийке

в) Солтанат-бийке


9. Къазакъ ва Атабай бугъавлар булан къантарланып, Сибирлени сынташ болгъур элине барагъан ёлунда Ана Дол бойларда къайсы шагьардан оьтген?


а) Акъсай

б) Къалач

в) Азов


10. Къазакъ туснакъда ятагъан такъта тёшек къайсы терекни агъачындан этилген болгъан?


а) макъарагъачдан

б) къарагъайдан

в) ёгеден


11. «Къарчыгъадай къайыр хан эди. Къара халкъны ичиндеги жаны эди». Шаир кимни гьакъында айта?


а) Абу-Муслим-хан

б) Шамсутдин-хан

в) Уцму уллу Хасайбек


12. Шаир шиъруларында къайсы тавну атын айрокъда кёп эсгере?


а) Эрпели тав

б) Асхар тав

в) Сала тав


13. «Бир – дегенде, бирикмеген эл яман. Эки – дегенде, экинни булан ахшамны, арасында сала салса – шо яман. Уьч – дегенде», Уьч – дегенде, не яман деп токъташдыра шаир?


а) уядагъы бала къуш учмай къалса

б) жыйылып бир харипни ягъасындан алып тутса

в) етим къалса


14. Къазакъ «шекшегине бошагъан дюнья» негер ошагъан деп айта?


а) гён чарыгъын гётек басгъан къулгъа

б) хараба арбагъа

в) гьарамланы гьалал этген терекге.