Тарих гьакъдагъы билимлери тергелди

Тарих гьакъдагъы билимлери тергелди

          Алдагъы гюнлерде савлай уьлкеде «Большой этнографический диктант» деген ярыкъландырывчу гьаракат оьтгерилди. Бизин республикада да ватандашланы тарихге байлавлу билимлерин тергемек аслу борч гьисапланагъан гьаракат къурумлу кюйде оьтгерилгени гьакъда айтмагъа бажарыла.


ДР-ни милли политикагъа ва динлени масъалаларына къарайгъан министерлигинде бизге билдиргени йимик, Халкъ бирлигини гюнюне багъышланып юрюлген шо гьаракатгъа бизин республиканы 36 муниципал къурулуву къуршалды. Ачыкълашдырып айтгъанда, бизин уьлкени тарихине, шонда яшайгъан халкъланы маданиятына, олар мердешли кюйде юрютеген адатлагъа байлавлу соравлагъа иштагьлылагъа 58 майданчада жавап бермеге шо гюн имканлыкъ болду. Демек, шо гьаракатны ортакъчыларына 45 минутну ичинде берилген 30 соравгъа таклиф этилеген жавап­лардан оьзлер тюз деп гьисап этегенин тангламагъа тюше эди.  


Магьачкъаладагъы Дослукъну уьюне шо гьаракатгъа лап да кёп адам жыйылгъан эди. 1 мингге ювукъ адам, оланы арасында белгили жамият-политика чалышывчулар, алимлер, гьар тюрлю тармакъланы гёрмекли вакиллери де шо диктантны язды.


Инг алда шо гьаракатны къурумлу оьтгеривге жаваплы къуллукъчулар ону шартларын жыйылгъанлагъа англатгъан сонг, ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны биринчи заместители А. Карибовгъа сёз берилди. Ол оьзюню сёйлевюнде оьтгерилеген гьаракатны агьамиятлыгъы гьакъда эсгерди ва жыйылгъанлагъа барысына да салынгъан соравлагъа жаваплар беривде оьрлюклер ёрады.


Шо гьаракат бу йыл бизин уьлкеде мердешли кюйде дёртюнчюлей оьтгерилгенин айрыча эсгермеге тюше.