Ругь байлыкъгъа берилеген савгъат

Ругь байлыкъгъа берилеген савгъат
   

Пятница, 20.04.2018г. - "ЁЛДАШ".


Дагъыстанны Гьукуматыны къарары булан 2012-нчи йылдан берли бизин республикада милли маданиятыбызны, адат-къылыкъларыбызны сакълавгъа ва оьсдюрювге байлавлу «Душа Дагестана» деген савгъатны алмакъ учун кёп тюрлю конкурслар оьтгериле. Эсгерилген заманны ичинде 33 муниципал къурулувну коллективлери ортакъчылыкъ этип, шо савгъатгъа 67 адам лайыкълы болгъан.

 


«Душа Дагестана» деген савгъат «Душа России» деген савгъатгъа къыйышывлу кюйде къурулгъан. Халкъ маданиятын сакълавда ва оьсдюрювде етишген уьстюнлюклери учун федерал оьлчевде гьар тюрлю йылларда савгъатгъа лайыкълы болгъанлар бизин республикадан 4 адам бар: Акъуша райондан – фольклор яратывчулугъуну устасы Качу Гьаматов, Бабаюрт райондан – оьзю аргъанлар этеген ва аргъанны уста кюйде согъагъан Батыр Апаев, Къарабудагъгент райондан – Агъай Къаплановну атындагъы эргишилени хоруну ёлбашчысы Шавлух Ибадуллаев, Лаваша райондан – маданият управлениесини ёлбашчысы Халит Муталимов.


«Душа Дагестана» деген савгъатны конкурс оьтгериле туруп, халкъ бийив, халкъ йыр, халкъ макъам, милли халкъ маданият, яш уста, яш пагьму, халкъ театр, халкъ музыкалы алат булан машгъул пагьмулагъа бериле.


Гьар не якъдан да пагьмугъузну гёрсетме сюе бусагъыз, 1-нчи сентябрге ерли халкъ яратывчулугъуну республика уьюне билдирмеге боласыз. Адреси: Магьачкъала, О.Кошевойну атындагъы орамда 35 «а» номерли уьй: