Назмулары исив бере гьали де

Назмулары исив бере гьали деАйтса: «Сюйген мурадына етер», – деп,

Аз къаламан яшдай йылап йиберме.

Гиши гёрюп къойса айып этер деп,

Алгъасайман гёзьяшларым сибирме.

 

Гёзьяшланы сибиргенден не пайда,

Юрек бозлай тура буса гьанкъ уруп.

Яшайгъанлар гьаман гьарай-гьурайда,

Гьаплайгъангъа чархым гете къутуруп.

 

Айгьай да, бу дюньябызны бугюн мен

Бузагъан да, тизеген де тюгюлмен...

Тек ёкъ ерден гётерилип оьрлеге

 

Гюн гёрмеген гюнде чыракъ яндырса,

Ат минмеген атны белин сындырса,

Къыйын бола намусу бар эрлеге.

 

Гьали-гьалилерде Оьтемишде белгили къумукъ шаир Абдулкерим Залимхановну эсделигине багъышланып маданият чара оьтгерилди. Жыйында оьтемишлилерден къайры, районну бары да къумукъ юртларындан гелген ана тилден дарслар береген муаллимлер ва оьзге къонакълар ортакъчылыкъ этдилер.


– Шаир гетсе де, ону асарлары бизге, къумукъ халкъгъа варисликге къалгъан, – деди чараны ача туруп Зайнарбек Зайнарбеков. Ол А.Залимханов юртлуларына багъышлап язгъан дёртлюкню охуду:

 

Болжал къысгъа бола гетме тюшгенде,

Тенгиримден сизге насип тилермен,

Ювушанлы йылы еллер эллесе,

Назму болуп яныгъызгъа гелермен.

 


Оьтемишлилер де сююмлю шаирин унутмайлар. Юртлу гьакимлер ерли орта школаны ёлбашчылары булан бирге гьар йыл шаирни тувгъан гюню себеп болуп ону эсделигине байлавлу жыйынлар оьтгерелер. Шоларда шаир эсге алынып къалмай, юзлер булан юртлулар шогъар къуршала, шаирни уллу ва терен маъналы асарларындан гесеклер, айры шиърулары охула, оьсюп гелеген яш наслуланы юреклерине шолар синге.


Чараны юрютген Оьтемиш школаны муаллими Элмира Исаева бир арада Абдулкеримни ва Бадрутдинни къурдашлыгъын суратлап, оланы экисини де яшавундан жанлы мисалланы эсгерди, оланы назмуларыны бир-бирлерин охуду.


Жыйынны барышында Оьтемиш юрт администрацияны башчысы Жамалутдин Алиев, «Ёлдаш» деген республика газетни къуллукъчусу Магьамматрасул Ибрагьимов, участка азархананы баш врачы Магьамматгьажи Муслимов, къаягентли шаир Зумрият Бектемирова, оьтемишли шаир Зайнарбек Зайнарбеков, район администрацияны билим берив бёлюгюню къуллукъчусу Бурлият Гьасанова ва оьзгелери чыгъып сёйледилер. Шаирни яратывчулугъуна, варисликге къойгъан асарларына оьр къыймат бердилер, ону атын, асарларын дагъы да оьр этмек парз экени гьакъда далиллер гелтирип айтдылар.


Гьар сёйлевню арасында Элмира Исаева ва ол гьазирлеген охувчу яшлар шаирге багъышлангъан йырланы йырладылар, шиъруларындан гесеклени охудулар.


Шаирни къурдашлары, ону яратывчулугъун сюегенлер Къаягент район администрацияны, Дагъыстанны язывчуларыны союзуну къумукъ бёлюгюню ёлбашчыларына гелеген йыл сентябр айыны 25-нде, А.Залимхановгъа 80 йыл битегенин гёз алгъа тутуп, шо гюнге бугюнден тутуп гьазирлик гёрме башламагъа, арабыздан тез гетген пагьмулу шаирибизни атын дагъы да оьрге гётермек муратда план къуруп иш юрютмекни таклиф этебиз.