Гьаракатчы далапчылар белгиленди

Гьаракатчы далапчылар белгиленди

        Бираз алда Магьачкъаладагъы «Россия–моя история» деген тарихи паркда «Дагъыс­танны 100 инг яхшы далапчылары» деген конкурсну лауреатлары савгъатланды. Шо ярыш Дагъыстанны далапчыларын якълайгъан центрыны къасты булан юрюлдю.


Жыйында чинк де яхшы далапчыланы Дагъыстанны инвестиция, далапчылыкъ агентствосуну ёлбашчысыны биринчи заместители Магьаммат Мусаев къутлады.


– Конкурсда ортакъчылыкъ этмеге сюегенлени санаву баргъан сайын артып тербей. Йылны узагъында биз компанияланы ишине, оланы оьсювюне тергев беребиз. Сонг биз шоланы арасындан оьз ишин   уьлгюлю кюйде къурмагъа бажарагъанын танглайбыз,–деди ол.


Ол сонг конкурс уьчге бёлюнюп оьтгерилгенни, шону натижаларына гёре комиссия багьа бергенни гьакъында эсгерди. Шонда янгыз сынавлу далапчылар тюгюл, янгы ишин башлагъанлар да ортакъчылыкъ этмеге ихтияры бар эди. Конкурсну лап да аслу мурады – ким къужурлу, пайдасы булангъы проектлени яшавгъа чыгъарагъанны, сатыв-алыв ишлерде хайыр гелтирегенни, олай да янгылыкъланы ахтарагъанланы билип арагъа чыгъармакъ.


Конкурсда уьст гелгенлер 10 тюрлю номинацияларда савгъатландылар. Шо жыйында сёйлей туруп, Дагъыстанны промышленный тармакъдагъы далапчыларыны союзуну председатели Сефер Алиев конкурсну бойнуна алып оьтгергенлеге баракалла билдирди, гележекде уьстюнлюклер ёрады.


 

Жума МУГЬУТДИНОВА.

СУРАТДА: конкурсну ортакъчылары.