Борла бутав юрюле

Борла бутав юрюлеЮзюм бавларда ишлер сав йылны боюнда токътавсуз юрюле. Борла бутав шо ишлени арасында аслу ерни тута. Ону заманында ва бажарывлу оьтгерив гележек тюшюмге къатты кюрчю болуп токътай.


Шону гьисапгъа алып ва исси гюнлерден пайдаланып, Къаягент районну агрокомплексинде уллу предприятиелерден саналагъан «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени юзюмчюлери бугюнлерде борла гесив булан машгъул. Хозяйствону юзюм бавлары 400 гектардан къолай майданны елеген. Юзюмлюклердеги ишлени кютмек муратда мунда 4 юзюмчюлюк бригада къурулгъан. Шоланы гьарисинде 15-20 адам ишлей. Тарыкълы гезиклерде олагъа дагъы да кёмек къошула.


Бу йыл январны ахырында юзюм бавларда биз де болдукъ. Биринчилей сыдыраланы арасы сюрюлгенин эс этдик. Сонг бригадаларда борла гесив булан машгъул ишчилер къаршылашды. Бу ишлени оьтгеривде оьзюне Сепият Жабрайылова, Мугьутдин Арсланбеков башчылыкъ этеген 1-нчи ва 3-нчю бригадаланы коллективлери алда бара. Къызардашлар Наида ва Испаният Рамазановаланы (1-нчи бригада), Курсум Рабаданованы (2-нчи бригада) атларын айрыча эсгермеге лайыкълы.


– 4-нчю юзюмчюлюк бригадагъа бегетилген «Денгиз бой» деген участкадагъы 30 гектар юзюм бавларда бугюн борла гесив ишлер айрыча къурумлу салынгъан. Ишлер графикге гёре оьтгериле, – дей бригадир Магьамматнаби Шихалиев. – Борла бутавда ва сюрюв ишлерде загьматгъа бригаданы сынавлу членлери 15 адам къуршала .


– Юзюмчюлюк тармакъда ишлейгеним 20 йыл бола, – дей бизин булангъы лакъырлашывда бригаданы ишчиси Зульфия Къазимагьамматова. – Алдагъы гюнлерде болгъан янгурлар авлакъ ишлени бираз артгъа тартды. Заманны гьар сагьатын асувлу кюйде къоллап, борла гесив кампанияны ювукъ арада тамамламагъа умут этебиз.


Борла гесивню артындан сыдыраланы ярашдырыв, борла байлав ишлер гёз алгъа тутулгъан. Бавлардагъы гьаракат гюн сайын арта. Барият Магьамматова, Магьамматрасул Багьамматов, Уму Солтанова ва оьзгелери гюнлюк нормаларын артыкъ этип толтуралар.


Оьзюне сынавлу касбучу Сепият Жабрайылова башчылыкъ этеген 1-нчи бригада 110 гектардагъы юзюм бавлагъа къуллукъ эте. Адам етишмейгени саялы, бригаданы юзюмлюклериндеги ишлени оьтгермеге ишчилер де чакъырылгъан. Гьар гюн 10-15 адам ишге къуршала. Бригадир оланы гьаракатына рази.


Къаягент» деген ГУП-ну юзюмчюлери борчларына бажарывлу кюйде янаша. Оланы бугюнгю къастлары да 2020-нчы йылда яхшы натижалагъа гелтирежегине шекленмейбиз.


 

Къаягент район.

СУРАТДА: ГУП-ну 4-нчю юзюмчюлюк бригадасыны тарлавунда.