Белгисиз солдатны гьюрметине

Белгисиз солдатны гьюрметине
 

Декабр айны уьчю – Белгисиз солдатны халкъара гюню. Шогъар багъышлангъан эсделик чаралар Бабаюрт районда да оьтгерилген. Ортакъчылыкъ этгенлени арасында Бабаюрт районну башчысыны борчларын кютеген Даниял Исламов, муниципалитетни башчысыны заместители Мурат Бутаев, юрт администрацияны къуллукъчулары, район къурумланы ва идараланы вакиллери де болгъан. Эсделик чараны ортакъчылары Белгисиз солдатны памятнигини алдына чечеклер салгъан ва минутлукъ шыплыкъ булан Уллу Ватан давда тас болгъанланы атына этилеген эсделик гьюрметин исбатлагъан.

 


Жыйылгъанланы алдына чы­гъып айтгъан сёзлеринде Даниял Исламов Уллу Ватан давдагъы бизин Уллу Уьстюнлюкню савлай дюнья учун да агьамиятлыгъын эсгерген.


«Белгисиз солдатны гюню – бизин учун бирдагъы бир таъсирли эсделик. О бизин солдатланы къоччакъ ишлерин унутма къоймайгъандан къайры, халкъланы арасындагъы ватандашлыкъ аралыкъланы да беклешдире. Биз оланы даим де эсде сакълажакъбыз. Оланы арасында бизин аталар, уллаталар да бар», – деп айтгъан Даниял Исламов.