Яшланы ял алыву яхшылашсын учун

Яшланы ял алыву яхшылашсын учун

        Арбагюн, февраль айны 5-нде, Дагъыстанны Гьукуматыны ёлбашчысыны заместители, ДР-ни билим берив ва илму министри Уммупазил Омарова ге­нгеш оьтгерген. Шо генгешни барышында «Дагъыстан Республикада яйлыкъ ял алыв тармакъны ишин мекенлешдиривню» пачалыкъ программасын гьазир этивню масъаласы арагъа салынып ойлашылынгъан. Гюнлюк низамда арагъа салынып ойлашылагъан масъалагъа байлавлу бир-бир министерликлени ва ведомстволаны жаваплы къуллукъчулары, муниципал къурулувларыны вакиллери оьз пикруларын айтып малим этген.


Оьтгерилген генгешни ортакъчыларыны пикрусуна гёре яй айларда яшлар ял алагъан идаралар ерлешген биналарын ярашдырыв-янгыртыв ишлени оьтгерив, олай да барысында да толу кюйде от тюшювню алдын алмакъ учун мекенли чараланы белгилев эсгерилген программаны яшавгъа чыгъарывну аслу шартлары болуп токътай. Шону булан бирге, яшланы ял алывуну вакътисинде аманлыгъын ва шартлар болдурувгъа да айрыча тергев бакъдырылажакъ.


У. Омарова билдиргени йимик, алгъа салынгъан шо масъаланы тийишли кюйде яшавгъа чыгъармакъ учун бары да даражалардагъы бюджет маяланы асувлу къоллав талап этиле. Программаны оьлчевюнде белгиленген чараланы яшавгъа чыгъарывну шартларын мекенлешдирмеге тюше.


Ону сёзлерине гёре, буссагьатгъы вакътиде бизин республикада яшлар ял алагъан идараларда биналаны ва шоланы мал-матагьын гьисапгъа алыв юрюле. Бугюнлерде бизин республикада иш гёреген яшлар ял алагъан пачалыкъ ва онгача есликдеги 28 де идараны даражасы тёбен даражада къалып тура. Шоланы кёплерини биналары 40 йыл алъякъда къурулгъан. Гьалиге ерли шо идараларда тийишли янгыртыв ва ярашдырыв ишлер оьтгерилмеген. Тазалыкъ болдурув, медицина пункларыны, ашханаларыны гьалы, олай да спорт булан машгъул болув, ял алывгъа байлавлу шартлар гьалиги заманны талапларына толу жавап бермей.


Генгешни ортакъчылары вице-премьер булан бирче эсгерилген программагъа бир башлап гийирилежек яшланы ял алыв идараларын белгилеген. Шоланы арасына Къарабудагъгент районда иш гёреген «Солнечный берег» ва «Маяк», олай да Буйнакск райондагъы «Костёр», «Планета», «Орлёнок» деген лагерлер гиргенин айрыча эсгермеге тюше.

 

 

Бизин маълумат.