Язбашгъы ишлеге гьазирлик гёрюле

Язбашгъы ишлеге гьазирлик гёрюле

          Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министерлигини маълумат къуллугъу билдирегени йимик, гьали-гьалилерде Моск­вада Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда язбашгъы авлакъ ишлени оьтгеривге гьазирлик гёрювню масъаласына багъышланып хас генгеш болгъан. Шону ишинде бизин республикадан юрт хозяйство министри Абзагьир Гьюсейнов, Россельхозцентрны Дагъыстандагъы филиалыны ёлбашчысы Магьаммат Гьажимагьамматов ва «Дагъыстан» деген агрохимия къуллугъуну пачалыкъ центрыны башын тутгъан Магьамматзакир Къадималиев ёлдашлар да ортакъчылыкъ этгенлер.


Генгешни барышында къа­ралгъан масъалаланы ара­сында техника ва технология якъдан янгыртывлагъа, авлакъчыланы минерал кюйлевючлер ва оьзге дарман маялар булан таъмин этивге, бизин уьлкеде болдурулгъан урлукъланы кёп къоллавгъа айрыча агьамият берилген.


Аян этилгени йимик, 2020-нчы йыл Дагъыстанда ашлыкъ тарлавланы оьлчевю 320 минг гектаргъа етишдирилежек. Шо­ну ичинде 95 минг гектарда гюзлюклер, 225 минг гектарда буса язлыкълар болдурулажакъ.


Буссагьатгъа ерли Дагъыс­танда топуракъны азыкъландырмакъ учун 1,2 минг тондан да артыкъ кюйлевючлер топлангъан. Ондан башгъа да, Дагъыс­танны гьаким башчыларыны къасты булан гёрюлген къошум чараланы яхшылыгъындан 2019-нчу йыл, 2018-нчи йыл бу­­лан тенглешдиргенде, юрт хо­зяйствогъа гьажатлы техниканы сатып алывну оьлчевю 122 процентге гётерилген.


Бу йылгъы язбаш авлакъ иш­­лени башламагъа техниканы гьазир этип онгарывну республиканы хозяйстволары 90 процентге етишдирмеге бажаражакъ.


 

Бизин маълумат.