«Алтын гюз – 2019» деген выставкада

«Алтын гюз – 2019» деген выставкада        Гюз – йылны лап да гёзел, чомарт ва берекетли вакътиси. Бав-бахчаларда оьсдюрюлген тюшюмлер къайтарыла, гьайванчылар къышгъа гьзирлигин гёрмесе бажарылмай. Шону булан янаша янгы йылгъа янгы борчлар белгилене, тюшюмге кюрчю салына. Айтагъаныбыз, гьайванчылыкъ ва оьсюмлюкчюлюк тармакъларда загьмат тёгеген сабанчылар ва шолай да касбучулар йылны гьасиллерин чыгъара туруп, айлана якъдагъы ич ва тыш къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып иш гёрегени тергевню тартмай болмай…


Алдан берли де адатланып гелген кююнде савлай уьлке оьлчевюнде гьар йыл гюзде октябрни экинчи къаттыгюнюнде юрт хозяйство ва ишлетив промышленностуну къуллукъчуларыны гьюрметине Москвада оланы касбу байрамын оьтгерив сыйлы мердешге айлангъан. Халкъ, къоллавчулар учун лап да тарыкълы, сыйлы тармакъда чалышып, юрт хозяйство маллар оьсдюрюв ва шолай да оланы ишлетив булан машгъул болагъан Дагъыстанны лап да лайыкълы къуллукъчулары ва предприятиелери артдагъы йылларда уьлкебизни тахшагьары Москвада оьтгерилеген «Алтын гюз» деген выставкада ортакъчылыкъ этегени де мердешге айлана геле.


Бугюнлерде де октябр айны 10-ндан 13-не ерли Москвада бизин республикабызны юрт хозяйство ва ишлетив промышленностуну къуллукъчулары «Алтын гюз – 2019» деген выставкада ортакъчылыкъ эте.


Шолайлыкъда, выставканы ортакъчыларына ону барышында авлакъ ниъматлар ишлетив промышленност мунда ва шолай да гьайванчылыкъда болдурулагъан маллар малим этилежек.


Белгили болгъан кююнде, Дагъыстанны юрт хозяйство къуллукъчулары СССР-ни заманында, 1923-нчю йылда ВДНХ-да биринчилей ортакъчылыкъ этген ва шонда къой малланы арасында «Лезгинская» деген жынсы биринчи алтын медалгъа ес болгъан. Артдагъы гезикде буса, оьтген йылда да, бизин республикабызны ортакъчылары выставкада 50-ге ювукъ алтын ва гюмюш медалланы къазангъан.


Алданокъ аян этилинген кюйде, бу йыл да «Алтын гюз-2019» деген выставканы майданында Дагъыстанны делегациясы учун 100 квадрат метрден де артыкъ ер гёрсетилинген. Шолайлыкъда, выставканы барышында башында министри Абдулзагьир Гьюсейнов да булан республикабызны юрт хозяйствосуну ва ишлетив промышленностуну лап да лайыкълы къуллукъчулары оьз малларын малим этежек.


Бизге де, шону гьисапгъа алып, бу гезикде де олагъа гёрмекли уьстюнлюклеге етмекни ёрамакъ къала.