Адабият конкурс

Адабият конкурс     Бугюнлерде жамият чалышывчу Белла Арсланованы башчылыгъы булан къумукъ адабият конкурс юрюлюп тура.


Конкурсну 3 тюрлю номинациясы бар:


гьалиги къумукъ адабият (шиърулар, хабарлар, пьесалар ва б.),


къумукъланы халкъ авуз яратывчулугъу,


яшлар учун шиърулар.


Конкурсгъа бир автордан гьар номинациядан 1 асар къабул этилине. Конкурсгъа йиберилеген асарлар алда бир ерде де печат этилмеген, оьзю автор язгъан (жыйгъан) асар болмагъа герек.


Конкурсгъа адабият асарлар 2020-нчы йылны февраль айыны 25-и болгъунча шу адресге йиберигиз: Дагъыстан Республика, Магьачкъала шагьар, Гагаринни атындагъы орамы, 90 номерли уьй, 3-нчю къат.


Конкурсну оьтгереген къурум комитетни талабына гёре адабият асарлар почтадан таба йиберилмеге герек. Конвертни уьстюне эсгерилген адресден къайры, шулай язылма герек: «Респуб­ликанский учебный центр. Разият Ахмедовой. На конкурс».


Конкурсну натижалары белгили шаирлерден, адабиятчылардан ва жамият чалышывчулардан къурулгъан комиссия натижасын чыгъарып, март айда билдирилежек. Алдынлы ерлени алгъанлагъа акъча савгъатлар тапшурулажакъ.


 

Къурум комитет.