5 октябр – муаллимни гюню

5 октябр – муаллимни гюню        Октябр айны 5-нде Муаллимлени гюню савлай дюньяны оьлчевюнде белгилене. Адатлы гьалда шо гюн 1966-нчы йылда ЮНЕСКО оьтгерген халкъара конференцияны барышында муаллимлени иш низамыны гьакъындагъы къанунну (законну) гесимлери къабул этилген.


Яш наслуну охутувдагъы ва тарбиялавдагъы иши саялы абургъа, сыйгъа лайыкълы муаллим касбуну есилерин бу байрам булан гьакъ юрекден къутлайбыз, олагъа алгъыш ва макътавлар этебиз. Гьар инсанны къысматында уллу роль ойнайгъан муаллимлерибизге яхшы савлукъ, насип, арты битмес яхшылыкълар, берекетли гьаракатында уьстюнлюклер ёрайбыз!


Бир гюнюгюз минг болсун, аявлу муаллимлер!