«Юрт муаллим» проекти яшавгъа чыгъарыла          Талатгюн, июль айны 23-нде, ДР-ни Башчысы Владимир Васильев оьтгерген генгешде бизин республикада «Юрт муаллим» деген проектни яшавгъа чыгъарывну шартлары арагъа салынып ойлашылгъан. Шо тармакъда бугюнлерде некъадар гьаракат юрюлегени гьакъда инг алда ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны заместители – Уммупазил Омарова баянлыкъ берген.


Билим берив ва илму министерликни пресс-къуллугъу бизге билдиреген кюйде, бизин республиканы гьукуматыны вице-премьери оьзюню сёйлевюнде Россияны Президенти Владимир Путинни тапшурувуна гёре, савлай уьлкеде йимик, бизин республикада да 2020-нчы йылдан тутуп, «Юрт муаллим» деген федерал проект яшавгъа чыгъарылмагъа башланажагъы гьакъда эсгерди. Шону булан бирге, ол билдиргени йимик, Дагъыстанны Башчысы Халкъ Жыйынгъа Чакъырыв кагъызында 2019-нчу йылдан тутуп, бизин республикада эсгерилген проект яшавгъа чыгъарылмагъа башланмагъа тюшегени гьакъда айтылгъан. Шону гьисапгъа алып, юрт школаларда ишлемеге йиберилеген муаллимлени гьалиден тутуп тангламакъ учун, оланы харж якъдан иштагьландырмакъ муратда мекенли гьаракат юрюлмеге башлангъан. Неге тюгюл, бизин республиканы кёбюсю юрт школаларында муаллимлер етишмейгени айрыча гьис этиле.


Шондан къайры да, 2022-нчи йылдан тутуп, савлай уьлкеде борчлу кюйде инглис тилден бирлешген пачалыкъ экзамен гийирелегенге гёре, юрт школалагъа йиберилеген муаллимлени танглавну барышында инглис тилден дарс беривчюлеге айрыча тергев болажакъ. Шо гьаракат булан янаша бугюнлерде юрт школаларда ишлеп турагъан муаллимлени гьалиги талаплагъа жавап береген даражада касбу бажарывлугъун камиллешдиривге агьамият да артажакъ.


Оьз гезигинде жыйылгъанланы алдында сёйлей туруп, ДР-ни Башчысы Владимир Васильев де оьрде эсгерилген проектни яшавгъа чыгъарывгъа жаваплы янашмагъа тюшегени гьакъда эсгерген. Бизин республикада муаллимлени юрт школалагъа бакъдырывгъа байлавлу гьаракат оьзгелеге уьлгю болардай оьтгерилмеге тюше.