Янгы къайдагъа гёчме гьазирлик юрюле

Янгы къайдагъа гёчме гьазирлик юрюле       Июль айны 22-синде Магьачкъала шагьарны администрациясында цифровой телевидениеге гёчювню масъалаларына байлавлу генгеш оьтгерилди. Англатыв сёз булан Магьачкъаланы администрациясыны аппаратыны ёлбашчысы Агьмат Муртазалиев сёйледи. Соравлагъа жавап берген сонг ол ДР-ни байлавлукъгъа ва телекоммуникациялагъа къарайгъан министрини биринчи заместители Бадрутдин Магьамматовгъа сёз берди.


Ол англатгъан кюйде ,Дагъыстан телевидениени гьалиги ишлейген кююнде къалгъан 20 федерал каналланы ахырынчы дёртюнчю гезигинде токътагъан. Гьали ишлейген каналланы тайдырып, цифровой телевидениеге гёчюв бу йылны 14-нчю октябринде болажакъ. Шогъар байлавлу эсгерилген министерлик республиканы шагьарларында ва районларында яшайгъанланы телевидение берилишлени янгы къайдасына гёчювню гьакъында генг кюйде англатыв ишлер юрюте. Бу гюнгю жыйын да шо масъалаланы гётере.


Демек, 2013-нчю йылда чыкъгъан телевизорлар цифровой приёмник булан толумлашдырылгъан. Олагъа сатып алма тийишли къурал тарыкъ тюгюл. Устаны чакъырып кюйлетсе бола.


Юрт ерлердеги ватандашлагъа, цифровой телевидение къуршап болмайгъан регионларда яшайгъанлагъа спутник сигналланы тутуп болагъан къурал алма тюшежек. МТС, «ТРИКОЛОР», НТВ+ каналланы жыйында ортакъчылыкъ этген операторлары учуз багьасына тарыкълы къуралланы къоллавчулагъа етишдирип болажагъын айтды. Ерлерде бу ишге гёнгюллю кюйде ишлейгенлер де къошулгъан.


Озокъда, ерлерде, районларда, юртларда англатыв иш юрюлмесе, кёп-кёп къаравчулар телевидениени берилишлеринден магьрюм къалажакъ. Шону учун да министерликни гьалиденокъ иш гёрювю пайда гелтирежекге, къаравчулар заманында тийишли къураллар булан таъмин этилежекге инанма ярай.