Хизри Шихсайитов “Айфонланы” савгъат этди

YOLDASH.news YOLDASH.NEWS 28 июня 2019 в 13:41
Хизри Шихсайитов “Айфонланы” савгъат этди         Арбагюн, июн айны 26-сында, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов ментал арифметикадан оьтген бютюндюнья олимпиаданы алдынлылары булан ёлукъгъан. Шо гьакъда бизге ДР-ни Халкъ Жыйыныны маълумат-аналитика бёлюгю билдире.


Эсгерилген шо ёлугъувда ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председателини заместители Елена Ельникова, Буйнакск районну депутатларыны жыйыныны ёлбашчысы Даниял Шихсайитов, олай да ярышланы алдынлыларыны ата-анасы ортакъчылыкъ этген.


Белгили экени йимик, гьисапдан бютюндюнья ярышлар экинчилей бугюнлерде, ачыкълашдырып айтгъанда, июн айны 22-23-нде Тюркияны Анталия шагьарында юрюлген. Шонда бизин республикадан баргъан 17 яш ортакъчылыкъ этген. Оланы арасындан да 4-вю Лаваша гимназияда билим алагъан Шуана Магьамматова, Магьачкъаладагъы 38 номерли кёп тармакълы гимназияны охувчулары Магьаммат Къагьиров ва Загьидат Чамсулвараева, олай да Магьачкъаладагъы 30 номерли школаны охувчу къызы Патимат Юсупова оьр даражалы чемпионлар деген атлагъа лайыкълы болгъан.


Шону булан бирге, ораву гелгенде, Магьаммат Къагьиров лап уллу санавлар къоллана­гъан мисалланы оюнда жамын чыгъарагъан яшланы арасында юрюлеген ярышларда дюньяны чемпиону деген атны экинчилей де къазангъаны гьакъда айтмагъа тюше.


Шо чемпионатда 16 уьлкеден 600-ге ювукъ яш ортакъчылыкъ этген.


Бизин республиканы вакиллери оьзюне Барият Ширавова ёлбашчылыкъ этеген UNIVERSALSKILL деген идарада муаллим Жамиля Жамалованы алдында уьйрене.


Оьтгерилген ёлугъувну барышында Хизри Шихсайитов яшланы исси кюйде къаршылай туруп, чемпионатда етишген уьстюнлюгю булан оланы къутлагъан.


«Биз сизин къутлап, ювукъдан таныш болмакъ учун чакъыргъанбыз. Неге тюгюл, сиз бизин уьлкени, республиканы атын данггъа чыгъармагъа бажардыгъыз. Шону булан бирге, Дагъыстанда гьакъыллы, исбайы, пагьмулу яшлар яшайгъанын исбат да этдигиз. Сизин тарбиялавгъа таман чакъы агьамият берип гелеген ата-анагъа баракалла. Оланы сизге янашывундан кёп зат гьасил бола. Сизин уьйретеген муаллимлеге де оьзюмню разилигимни билдиремен. Бизде шулай пагьмулу яшлар бар экенге биз оьктем болабыз»,– деп эсгерген Х. Шихсайитов.


Чемпионлар булан юрютген лакъырлашывуну барышында ол яшланы билим алыв шартларын сорап иштагьлангъан. Сонг да, олар гележекге гёз алгъа тутгъан муратлары гьакъда сорап билген.


Оьз гезигинде яшлар да, оланы ата-анасы да олар етишип гелеген оьрлюклеге шулай тергев берип, ёлугъув оьтгергени учун Халкъ Жыйыныны ёлбашчысына разилигин билдирген. Ёлугъувну ахырында ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитовну атындан яшлагъа лап артда чыкъгъан «Айфон» телефонлар савгъат этилген, ­эсделикге суратлар чыгъарылгъан.


 

Бизин маълумат.