Тазалыкъны низамы токъташдырыла

Тазалыкъны низамы токъташдырыла        Гьалиги заманда, савлай уьлкебизни оьлчевюнде йимик, бизин республикабызда да тазалыкъны низамын болдурувгъа тергев артып тербей. Шолайлыкъда, Россияны оьзге регионларында йимик, Да­гъыстанда да коммунал ва яшавлукъ къалды-къулдуланы айлана якъгъа ташлап заралландырмайлы, оланы айры-айры этип жыйып дегенлей ишлетивню ёллары ахтарыла ва танглана демеге ярай.


Шону учун савлай уьлкени оьлчевюнде (РЭО Радар) регион экология оператор деген умуми гесими токъташдырыла. Шо да айлана якъдагъы тазалыкъны низамын болдурувгъа четим этеген кемчиликлени гьисапгъа алмагъа ва оланы ёрукълашдырмагъа имканлыкълар яратажакъ деп умут этиле.


Эсгерилген регион операторланы ерлердеги къуллукълары булан байлавлукъ тутуп гьакълашма муштарлылар оланы сайтындан таба тийишли маълуматны алмагъа бола. Оланы сайтына гирмеге муштарлыланы айлана ягъында эс этилинген тазалыкъны низамын бузувланы видеогъа язып яда буса суратларын алып ерлешдирмеге де ихтияры бар. Демек, айлана ягъыбызда тазалыкъны низамы бузулагъан гезиклери болса, гьар регион экология операторланы хас электрон кабинетлеринде жыйылып сакъланажакъ ва шоланы уьстюнде ахтарывлар этилип йиберилген кемчиликлени алдын алывну ёллары токъташдырылажакъ.


Шолайлыкъда, тазалыкъны низамын къоруп сакълавда гёрюлеген чараланы натижасында айлана ягъыбызны тазалыгъын ва шолай да аманлыгъын болдурувгъа лайыкълы къошум болажакъ деп айтмагъа ярай. Шо буса гьар регионда иш гёреген экология операторланы, ерли къурумларыны, тийишли министерликлени ва шолай да оьзге жамият ва пачалыкъ къурумланы бир муратгъа байламагъа имканлыкълар болдуражакъ деп къаравуллана. Неге десегиз, айлана ягъыбызны тазалыгъын ва аманлыгъын къоруп сакълав умуми сыйлы борч болмаса, борчланы яшавгъа чыгъарма тынч болмайгъаны ачыкъ болуп гёрюне.