Эсделикни ва къайгъыны гюню–Уллу Ватан дав (1941-1945 йй.) башлангъан гюн

Эсделикни ва къайгъыны гюню–Уллу Ватан дав (1941-1945 йй.) башлангъан гюн        1941-нчи йыл 22-нчи июн–Россияны тарихинде лап да къайгъылы тарх – Эсделикни ва къайгъыны гюню,Уллу Ватан даву башлангъан гюн. Шо гюн давда жанларын къурбан этгенлени, фашист лагерлерде къыйынлыкълар гёргенлени, ачлыкъдан, къыйынлыкълардан оьлгенлени бизин эсибизге сала. Биз давну йылларында уьлкебизни якълай туруп Ватанны алдында оьзлени борчларын кютгенлени, оьзлени жанларын къурбан этгенлени эсге алып къайгъырабыз.


1941-нчи йыл 22-нчи июнда, эртен тез, дав башлагъанын да билдирмей, фашист Германия Совет Союзгъа чапгъын этген, шагьарланы, юртланы бомбагъа тутгъан. 1418 гюн ва гече узатылгъан Уллу Ватан даву шолай башлангъан ва СССР шо давда 27 миллион адамын тас этген, тек душмандан уьстюн гелген.


Бу Уллу Ватан давда 60 пачалыкъ ортакъчылыкъ этген ва дав агьвалатлар Европаны, Азияны, Африканы топуракъларында, денгизлерде, океанларда юрюлген. Къыйынлы ва къанлы бу давларда совет халкъ Европаны халкъларын фашизмден къутгъармакъ учун, гитлерчи армияны тозмакъ учун аслу ва гёрмекли къошум этген. 1945-нчи йыл 8-нчи майда фашист Германия тюп болгъанлыгъына мюкюр болуп къол салгъан. Уллу Ватан даву СССР-ни уьстюнлюгю булан битген.


Совет Союз тозулгъан сонг да огъар гирген пачалыкълар 22-нчи июнда пачалыкъ байракъларын тёбен тюшюре. Шо къанлы давланы ва оларда жан бергенлени эсге ала. Шо гюн майчыракълар ягъыла, эсделиклеге ва мемориаллагъа гюллер салына, жан бергенлер эсге алына.


Ватаныбыз ва ана топурагъыбыз учун жан бергенлени эсде сакълайбыз. Солдатланы, офицерлени къоччакълыгъы, игитлиги булан оьктем болабыз. Тылда къаныгъывлу кюйде ишлеген къартланы, къатынгишилени, яшланы къайратлы загьматы унутулмай. Бары да жан бергенлени алдында баш иебиз. Игитлеге даимлик эсделик болсун.


Эсделикни ва къайгъыны гюнюнде Россия Федерацияны бары да байракълары тёбен тюшюрюле. Уьлкебизни ёлбашчылары ва жамиятны вакиллери Москвада Белгисиз солдатны эсделигине гюллер сала. Оьжетли давларда жан бергенлени эсге ала.