Юзюгюзден иржайыв бир де таймасын!

Юзюгюзден иржайыв бир де таймасын!        Язбаш яшгъарывну янгыртывну вакътиси гьисаплана. Айлана якъгъа янгыргъан, яшгъаргъан оьсюмлюклеге къуллукъ этеген, оланы къоруйгъан заманы.


Балики, язны биринчи гюнюнде Яшланы якълавну гюнюн белгилейгени де негьакъ тюгюлдюр. Яшлар да бизин гележегибиз, байлыгъыбыз, аркъа таявубуз гьисап­лана чы. Оланы гиччиден къоруп, якълап бажармакъ – биринчилей, гьар ата-ананы, жамиятны борчу. Яшларыбыз таза гьавада, ачыкъ кёкню тюбюнде, парахатлыкъда, сююнюп яшамагъа герек.


Яшларыбызны бир гиччи уьстюнлюгю де ата-ананы нечик шат эте, сююнч гелтире? Яш тувгъандокъ, биринчи авазы, биринчи иржайыву, къоркъа туруп алгъан абаты, чыкъгъан тиши, биринчи сёзю – къайсын- бирин айтайым, ата-анагъа бары да дюнь­яны малыдай аявлу. Ожакъда яшланы кюлкюсю негер де тиймейми?! Биз чи олардан сююнюп яшайбыз! Яшларсыз яшавну маънасы, татыву ёкъ деп де негьакъ айтмайдыр.


Бютюн дюньяда гьар йыл июн айны 1-нде Яшланы якълавну гюнюн 1950-нчи йылдан берли белгилеп геле. ООН буса оьзюню чалышывунда яшланы якълавгъа, оланы яшавуну ва савлугъуну гьайын этивге айрыча агьамият бере.


Тангала, июн айны 1-нде, адатлы гьалда яшланы къуршап, олагъа багъышлап шатлы чаралар, тюрлю оюнлар оьтгерилежек. Яшлар бар къурумларда да шо гюнге багъышланып шатлы чаралар, шагьарланы майданларында яратывчулукъ спорт, маданият ярышлар болажакъ.


Аявсуз яшлар болмай дегенлей, оланы якълавуна йылда янгыз бир гюн агьамият берип къоймай, гьар гюн, гьар сагьат, гьар мюгьлет оланы къорума, тарбиялама, билим берме ва гележекде тарбиялы, гьакъыллы, жамият учун пайдалы, аслусу насипли адамлар болуп етишгенни къастын этмеге герекбиз.


Яшланы якълавну гюню булан гьакъ юрекден къутлай туруп, бютюн дюньяны яшларына къайгъысыз, сююнчлю яшав, савлукъ, шатлыкъ, ва сююв ёрамагъа сюемен. Сизин юзлеригизден иржайыв, кюлкю бир де таймасын!