Асувлу ёллар ахтарыла

Асувлу ёллар ахтарыла      Гьар къайсы пачалыкъда да экономиканы ва яшавну оьсювю тюрлю-тюрлю оьлчевдеги налогланы жыйывдан ва оланы асувлу кюйде пайдаландырывдан гьасил болагъаны гьакъ. Шону гьисапгъа алып, артдагъы йылларда бизин республикабызда да гьар тюрлю ёлугъувлар, генгешлер, жыйынлар оьтгерилегени тергевню тартмай болмай.

 


Бугюнлерде Магьачкъалада ва Къызларда давамы болгъан налогланы жыйывну масъаласына багъышлангъан жыйын оьтгерилди. Шонда Дагъыс­танны бары да районларыны ва шагьарларыны башчылары ортакъчылыгъын болдурду.


– Бизин республикабызда «Экономиканы ачыкълыгъы учун» деген агьамиятлы проект пайдаландырыла, – деди онда ортакъчылыкъ этген Дагъыстанны Гьукуматыны Председатели Артём Здунов. – Налогланы жыйыв да шону булан тыгъыс кюйде байлавлу. Муна шо саялы да биз савлай Россия оьлчевюнде алгъанда налогланы жыйывда алдынлы 20 регионну сыдырасына къошулма тарыкъбыз. Шо борчну кютмек учун, озокъда, гьар тюрлю оьлчевдеги налог­ланы жыйывда да ачыкълыкъ болмаса бажарылмай. Айтмагъа сюегеним, бизин алдыбызда уллу борчлар токътагъан. Шоланы толу кюйде яшавгъа чыгъарма бажарылажакъ, эгер де биз налогланы жыйывда натижаланы артдырма болсакъ. Бугюн биз де шону учун жыйылып гьакълашабыз. Алда токътагъан борчланы яшавгъа чыгъармакъ учун асувлу ёлларда иш гёрмеге тюше.


Жыйынны ортакъчылары шо масъалагъа байлавлу болуп оьз пикруларын аян этди.


– Магьаматэмин Нурутдинович, бугюн арагъа салынгъан масъалагъа байлавлу болуп сизин пикругъуз нечикдир? – деген соравгъа Къаягент район администрацияны гьакимбашы оьзюню баянында булай жавап берди:


– Озокъда, бугюн биз гьакълашмагъа жыйылгъан сессияда лап да агьамиятлы масъала арагъа салынгъан. Мен ойлашагъан кюйде, къурумланы, адамланы гюч этип такъсырлама ёл къоймайлы, алданокъ тийишли даражада англатыв ишлени оьтгермесек бажарылмай, – деди Магьаматэмин Гьажиев.


Арагъа салынгъан агьамиятлы масъаланы яшавгъа чыгъарывну ёлларын аян этмек муратда оьтгерилген жыйында районланы ва шагьарланы башчыларындан къайры, респуб­ликабызны налог ва шолай да ихтиярланы якълав къурумларыны башчылары, экспертлер де ортакъчылыгъын болдурду.


Оьтгерилген агьвалатда болгъан гьакълашывланы натижасында амалгъа гелген проект булан да охувчуларыбызны газетибизни гележек номерлеринде таныш этмеге умут этиле.