Тиш доктор ва спортсмен

Главная страница » Тиш доктор ва спортсмен


 Шо бир ерде оьзю ишлейген 50 йылланы боюнда аврувланы арасында, айрокъда инживлюсю гьисапланагъан тиш аврувну багъып, хыйлы адамлагъа яллыкъ гелтирген. Уьстевюне, Дагъыстан медицина академияны стоматология ва ортопедия факультетини дарс беривчюсю гьисапда да кёп-кёп тиш докторланы тарбиялагъан.


Абдулкъадырны таныйгъанланы ону бирдагъы-бир гьюнери тамашагъа къалдыра – оьзюню буссагьатгъы 70 йыллыкъ ча­гъында да спортдан чы нечик де айырылмагъан, гьатта гьар тюрлю даражалардагъы ярышларда ортакъчылыкъ этип, янгы-янгы уьстюнлюклеге етише. Уьстевюне, адамны къаркъара гючюн, гьалын-гьавкъатын сыгъып алагъан спортну енгил атлетика журасы булан машгъул.


А.Гьажиев енгил атлетикадан ветеранланы арасында Дагъыс­танны ва Россияны бир нече керен чемпиону болгъан. Мисал учун, ол 2002-нчи йылда ветеранланы арасында Краснодар шагьарда оьтгерилген ярышларда 2-нчи, 2005-нчи йылда буса Адлер шагьарда 1-нчи ерлени къазангъан. Гетген йыл да ветеранланы арасында Чебоксарыда оьтгерилген бютюнроссия ярышларда алтын медаль къазанып къайтгъан.


Гьасили, Абдулкъадыр Гьажиевич оьтген йылланы ичинде къазангъан гьар тюрлю даражалардагъы медалланы санаву 17-ге етишген эди. Артдагъы гюнлерде буса ол йыракъдагъы Италияны Турино шагьарында ветеранланы арасында оьтгерилген халкъара ярышларда бирдагъы бир уьс­тюнлюкге етишип, медалларыны санавун 18-ге етишдирди. Нечик-мечик уьстюнлюк де тюгюл, ветеранланы арасында Олимпия оюнлагъа тенглешдирилеген «Ус­та­ланы бютюндюнья оюнлары» деген ярышларда гьюрметли экинчи ерни къазанып къайтгъан.


Биз де оьзюню аслу касбусуну да, спортну да устасы Абдулкъадыр Гьажиевичге ишинде де, ярышларда да янгы уьстюнлюк­лер, савлукъ ва узакъ оьмюр ёрайбыз.

Бизин мухбирибиз.


Суратда: А.Гьажиев.