Бирлешип иш гёрейик

Главная страница » Бирлешип иш гёрейик
– Бугюнгю генгешни Дагъыстанны тахшагьарында оьтгермекни гьакъында биз гетген йылны ноябр айында Пятигорскиде болгъан Темиркъазыкъ Кавказдагъы маълумат къуралларыны биринчи форумунда гёз алгъа тутгъан эдик. Жыйылгъаныбызны аслу хыялы – округда юрюлеген маълумат политиканы четим янларын ва шону асувлугъун, таъсирин артдырывну арагъа салып ойлашмакъ ва бир умуми къараргъа гелмек, – деди ол.

Сонг Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы Россияны Президентини толу ихтиярлы вакилини ич политика масъалалары булан иш гёреген департаментини ойчусу Мария Строгановагъа сёз берилди. Ол инг башлап РФ-ни Президентини округдагъы толу ихтиярлы вакили Александр Хлопонинни генгешни ортакъчыларыны атына язылгъан къутлав кагъызын охуду: « Бугюнгю чарагъыз Дагъыстанны топурагъында оьтгерилегенликни терен ва айрыча маънасы бар. Дагъыстан тезден берли маълумат къуралларыны оьр ой-гьакъыл даражасы булан ва агьвалатланы суратлавгъа тындырыкълы кюйде, мекенли янашыву булан белгили болгъан. Маълумат къуралланы биринчи форумунда къабул этилген Меморандумда эсгерилеген– Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну гьакимият къурумларыны маълумат политиканы яшавгъа чыгъарывда тыгъыс аралыкълар юрютмек деген къарары, инг башлап сиз оьтгереген генгеш, биринчи абатлары болуп токътай, гьакимиятны ва журналистлени аралыкъларын беклешдиривге янгы имканлыкълар ва ёллар ача», – деп эсгериле кагъызында.

Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини замес­тители Рамазан Жапаров жыйылгъанланы СКФО да маълумат политиканы юрютювде ёлугъагъан бир тюрлю кемчиликлеге, таъсирин осаллашдырагъан янларына тергевюн бакъдырды.

Генгешде Ингуш Республиканы тыш байлавлукълагъа, милли политикагъа, печатгъа ва маълуматгъа къарайгъан министри Руслан Хаутиев ва Ставропол крайны гьукуматыны маълумат политикагъа къарайгъан управлениесини башчысы Владимир Гармидер чыгъып сёйледилер ва оьзлени пайдалы таклифлерин бердилер, ёравларын айтдылар.

Дагъыстанны печат ва маълумат министри Азнавур Гьажиев инг башлап генгешни ортакъчыларын республиканы маълумат дазуларында оьтгерилип турагъан ишлер булан таныш этди. Ол жыйылгъанланы тергевюн, етишген уьстюнлюк­леге де къарамайлы, маълумат политикада биригип иш гёреген майданчалар азлыкъ этегенине бакъдырды. «Шону учун бизге къаныгъывлу кюйде иш гёрме герек. Биз гьар гюнлюк яшав тувдурагъан чакъырывлагъа, агьвалатлагъа сесленеген кюйде гьаракат этме тарыкъбыз. Бизин гёз алгъа тутгъан ишлерибизни барышын ва шоланы натижаларын, гьасиллерин чыгъармакъ учун гьар кварталда бугюнгю йимик ёлугъувлар оьтгермекни таклиф этемен», – деп айрыча эсгерди ол.

Сёйлевлени жамын чыгъара туруп, А. Гьажиев генгешни ортакъчыларын, айрокъда миллетчиликге, экстремизмге ва террорчулукъгъа къаршы маълумат политиканы юрютювде бирлешип, сыкълашып иш гёрмеге чакъырды.

Сёйлевлерден сонг Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну маълумат политикагъа къарайгъан министерлик­лерини, хас управлениелерини агентликлерини, маълумат къуралларыны ёлбашчылары региондагъы маълумат политиканы биригип юрютмекни гьакъындагъы Меморандумгъа къоллар салдылар.

Паху Гьайбуллаева.

Суратда: генгешден гёрюнюш.