Байлавлукъланы беклешдирмеге ёллар ачды

Главная страница » Байлавлукъланы беклешдирмеге ёллар ачдыЯШЁРЮМЛЕНИ ДИНЛЕГЕ БАЙЛАВЛУ VI ХАЛКЪАРА ФОРУМУ

 


Бугюнлерде, ачыкълашдырып айтгъанда, сентябр айны 29-ндан октябр айны 4-не ерли, Къарабудагъгент районда ерлешген «Каспий» деген санаторийде яшёрюмлени динлеге байлавлу халкъара форуму юрюлдю. Дагъыстанны милли политикагъа ва дин масъалалагъа къарайгъан министерлигини, бизин республиканы ругьани управлениесини, орус килисасыны, олай да ягьудилени жамиятыны советини сиптечилиги бу йыл алтынчы керен оьтгерилген шо форумну ишинде янгыз Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округгъа гиреген республикалардан къайры, тыш уьлкелерден гелген яшёрюмлер де ортакъчылыкъ этдилер.


Савлай республикагъа белгили жамият чалышывчулар, олай да гьакимлик къурумларыны жаваплы къуллукъчулары шону барышында ортакъчылыгъын болдурду. Шо «Дагъыстан Республикада 2018-2020-нчы йылларда террорчулукъну алдын алывгъа байлавлу умуми программа» деген пачалыкъ программада белгиленген гесимлени яшавгъа чыгъарывну аслу шартларыны бириси гьисапда юрюле. Ону барышында бугюнлерде тувулунгъан шартларда экстремизмге ва террорчулукъгъа къаршы турувда дин бирлешивлени таъсирини айланасында пикру алышдырывлар юрюлдю. Шону булан бирче тармакъда бизин республикада топлангъан сынав да малим этилди.


Форумну ачылывуна Дагъыстанны Башчысыны ва Гьукуматыны Админист­рациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов, ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Рамазан Жаппаров, ДР-ни Башчысыны кёмекчиси Камил Ланда, ДР-ни Халкъ Жыйыныны председателини заместители Елена Ельникова, ДР-ни милли политикагъа ва динлени масъалаларына къарайгъан министри Энрик Муслимов, Дагъыстанны ругьани управлениесини ёлбашчысы Агьмат-гьажи Абдуллаев, Магьачкъаланы ва Грозныйны Архиепископу Варлаам, ДР-ни ягьуди жамиятыны председатели Валерий Дибияев ва кёп оьзгелери гелген эди.  


Э. Муслимов жыйылгъанланы алдына чыгъып сёйлейгенде билдиргени йимик, торайып гелеген яш наслуну ругь ва къылыкъ якъдан тарбияламакъ, ислам, хачперес ва ягьуди динлени вакиллери бир-бирине абур этивню, бирге чалышывну шартларында татывлукъну гьислерин яратыв эсгерилген форумну алдына салынгъан аслу борчлардан гьисаплана.


Ону сёзлерине гёре, форумну оьлчевюнде бизин уьлкеде мердешли гьисапланагъан динлени вакиллерине бир башлап касбучулар булан бирге бизин девюрде тувулунагъан къоркъунчлу гьаллардан къутгъарылывну шартларын арагъа салып ойлашмагъа имканлыкъ берилди.


Владимир Иванов да оьтгерилеген форумну гьар тюрлю динлени юрютеген яш наслуну арасында байлавлукъланы болдурувда нечик уллу агьамияты бар экени гьакъда айтды. Сонг ол Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильев форумну ортакъчыларына йиберген къутлав кагъызны халкъгъа эшитдирип охуду.  


Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитовну ва бары да депутатланы атындан, форумну ортакъчыларыны алдына чыгъып сёйлей туруп, Елена Ельникова бизин республикада миллетара ва гьар тюрлю динлени арасында татывлукъну болдурувда не меселде гьаракат юрюлегени гьакъда билдирди.


Оьз гезигинде Агьмат-гьажи Абдуллаев эсгергени йимик, мердешли динлени ругьани ёлбашчыларыны барысы да бир йимик яратывчулукъ гьаракатгъа белсенип, яхшылыкълар этип яшамагъа чакъырып геле шулай мажлислеге. Ону сёзлерин Орус килисаны вакиллери Варлаам ва Илия Кашицын да ташдырды. Яш наслуну тарбиялавда бу форумну агьамиятлыгъы гьакъда айта туруп, Валерий Дибияев гёрюлеген гьаракат гьар тюрлю динлени вакиллерине бир-бирини тарихи, маданияты, адат-къылыкъ мердешлери булан таныш дагъы да бек болмагъа ёл ачагъанын айтды.


Шондан сонг, форумгъа жыйылгъан яшёрюмлер оьзлени бош заманын пайдалы ва маъналы болар йимик йибермек учун не йимик чаралар гёрмеге тюшегенин мекенли этди. Гьакъыкъатда да, форумну оьлчевюнде ону гюнлюк низамында алданокъ белгиленген ишлерден къайры да, яшёрюмлени ял алывун болдурувгъа тергев берилди. Форумну ортакъчылары гьар гюн эртен белгили спортчулар булан бирге зарядка этип, къаркъарасын къувнакъ этегенден къайры да, бош заманында футбол, волейбол, столда ойналагъан теннис булан машгъул болуп турдулар.


Форумну оьлчевюнде илму-сынав дин конференцияны вакътисинде гьар тюрлю миллетлени ва динлени вакиллерини арасында татывлукъну болдурувда, бизин уьлкеде парахатлыкъны ва ёрукълукъну сакълавда гьакимлик къурумларыны гьаракатыны асувлугъу гьакъда айтылды. Шону булан бирге гьакимлик къурумланы да, дин къуллукъчуларыны да бирге чалышывуну кёп агьамияты бар экени гьакъында сёз юрюлдю. Конференцияны ортакъчыларыны пикрусуна гёре, бу форум да шолай бирге чалышывну уьлгюсю болуп токътай. Сонг дагъы да мунда малим этилгени йимик, гьар тюрлю динлени юрютегенлени арасында татывсузлукъну тувдурмагъа къастлар гёрюп айланагъанлар баргъа да къарамайлы, гьакимлик идараланы жаваплы къуллукъчулары оьзлени тутгъан ёлу ярашывлукъну, татывлукъну болдурмагъа белсенгенлер.


Гьар тюрлю динлени юрютегенлени аралыгъын бузмагъа къарап гьаракат этегенлеге къаршы турмагъа тюшегени гьакъда мунда маъналы сёз болду. Оланы арасында татывлукъну болдурмакъ учун миллетлени мердешлери, адатлары гьакъында торайып гелеген яш наслугъа англатывлар бермек учун умпагьатлы чаралар гёрмеге тюшегенин токъташдырды.


Белгили дин алимлер, жамият ва пачалыкъ чалышывчулар яшёрюмлер булан оьтгерген айры-айры ёлугъувланы барышында оьрде эсгерилген шо масъалаланы айланасында мекенли кюйде пикру алышдырывлар болду.


Конференцияны вакътисинде яшёрюмлени терс ёллагъа тюшюп къалывдан сакълавну агьамиятлыгъы гьакъда да эсгерилди.


Дагъыстанда 1999-нчу йылда болуп гетген агьвалатланы заманында жинаятчы бандит уьюрлеге къаршы турувда янгыз бизин халкъ гёрсетген къоччакълыкъны тюгюл, гьар тюрлю динлени юрютегенлени дослугъуну ва бирлигини уьлгюсю болуп токътагъаны гьакъда да айтылды.


Яшёрюмлени гезикли динлеге байлавлу халкъара форумуну ортакъчылары дин ва гьакимлик къурумларыны вакиллери булан бирче Магьачкъала шагьарда къурулагъан Иса Пайхаммарны (а.с.) атындагъы дин центрны айланасына гьар тюрлю тереклер орнатды. Шондан къайры да, музейлерде болду, Дербент шагьаргъа сапар чыкъды.


Эсгерилген уллу жыйынны бары да ортакъчыларына артда хас шагьатнамалар тапшурулду. Бизин республиканы гьакимлик къурумларыны жаваплы къуллукъчулары форум тамамлангъангъа багъышлангъан шатлыкъларда да ортакъчылыкъ этдилер.