Гележекни гьисапгъа алып

Гележекни гьисапгъа алып

Оьтген жумагюн, август айны 24-нде, Дагъыстан пачалыкъ техника университетде бизин республиканы 2035-нчи йылгъа ерли социал-экономика якъдан оьсдюрювню шартлары арагъа салынып ойлашылды. Ачыкълашдырып айтгъанда, гьакимлик къурумлар гележекни гьисапгъа алып, жамият-политика яшавда ёлбашчылыкъ этмеге болар йимик таклифлер берилген онунчу сессияны барышында «Человеческий капитал» деген агьамиятлы проектни муратгъа къыйышывлу яшавгъа чыгъарывну ёллары белгиленди.


ДР-ни экономика ва территория якъдан оьсдюрювге къарайгъан министерликни ва ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны янында иш гёреген касбучулар танглавгъа къарайгъан центрыны сиптечилиги булан юрюлген шо сессияда бизин республиканы гьакимлик къурумларыны ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары, оьзге касбучулар ортакъчылыкъ этди. Шоланы арасында ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, ДР-ни билим берив ва илму министри Умупазил Омарова, ДР-ни яшёрюмлерини ишлерине къайгъан министри Камил Сайитов, ДР-ни маданият министри Зарема Бутаева, ДР-ни маълумат ва байлавлукъгъа къарайгъан министри Сергей Снегирёв, олай да оьзге министерликлени ва ведомстволаны вакиллери, Дагъыстанны оьр охув ожакъларыны ректорлары бар эди.


Инг алда жыйылгъанланы алдында ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны биринчи заместители А. Карибов гюнлюк низамда белгиленген масъаланы айланасында оьзюню пикрусун айтып сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде билдиргени йимик, «Человеческий капитал» деген агьамиятлы проект бизин яшавну бары да тармакъларын къуршай. Эсгерилген шо проект билим беривню сан янын яхшылашдырывгъа, савлукъ сакълав тармакъны асувлугъун артдырывгъа бакъдырылгъан. Шону булан бирге бизин республиканы халкъара оьлчевде, олай да уьлкеде юрюлеген маданият агьвалатлардагъы даражасын артдырывну гёз алгъа тута. Ватандашланы яшав шартларын яхшылашдырывну, спортну гьар тюрлю жураларын оьсдюрювню, жагьил адамланы жамият-политика яшавда ортакъчылыкъ этивдеги жагьлыгъын болдурувгъа аслам агьамият бериле.


–Бугюнлерде бизин республикада орта хас билим береген 70 охув ожакъда жагьил адамлар ишчи касбулагъа ес бола. Шоларда 45 мингге ювукъ адам билим ала. «Яш касбучулар» деген уьлкени оьлчевюнде юрюлеген чемпионатыны финал тиретлеринде гьар гезикде башлап оьтгерилеген сынавлардан уьстюнлю кюйде оьтген жагьил адамлар ортакъчылыкъ эте,– деди ол.


Ону сёзлерине гёре, ишчи касбуланы абурун артдырмакъ муратда «Яш касбучулар» деген конкурслар оьтгерив гележекде де давам этилежек. Шондан къайры да, Абилимпикс» деген халкъара гьаракатны оьлчевюнде савлугъу осал билим алагъан жагьил адамланы ва яш касбучуланы къуршайгъан къаравлар да юрюлюп туражакъ. Орта касбу билим берив тармакъда янгы гесимлер яшавгъа гийирилежек.


– Яшавну янгы санлы шартларын, айлана якъны къоруп сакълав, билим берив, савлукъ ва маданият тармакълагъа гёрсетилеген харжланы къадарын артдырыв гьар адамны гележегин гёз алгъа тутуп гёрсетилеген акъча маялар болуп токътай. Шо гьакъда бизин уьлкени ёлбашчысы Владимир Владимирович Путин де оьзюню сёйлевлеринде бир тюгюл, хыйлы айтгъан,– деп узатды ол сёйлевюн.


ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны биринчи заместители ватандашланы якълавда чечмеге тюшеген масъалаланы, олай да иш булан таъмин этивде, миллетлени арасындагъы татывлукъну болдурувну агьамиятлыгъы гьакъында да айтды. Жагьил адамлар оьзлер алдына тутгъан муратлагъа етишмек учун тийишли шартланы болдурмагъа, шону булан бирге, бизин республикагъа инвестициялар гьисапда тышдан акъча маяланы геливюн болдурмакъны гьаракатын этмеге тюшегени гьакъда билдирди.


Дагъыстанны маълумат ва байлавлукъгъа къарайгъан минис­терлигини алдына салынагъан борчланы гьакъында айта туруп, ол экстремизмге ва террорчулукъгъа къаршы иш юрютювню камиллешдирмеге ва шо гьаракатны таъсирин артдырмагъа тюшегени гьакъында эсгерди. Жагьиллени террорчулукъ ишлеге къуршалывуну алдын алмакъ учун оланы физкультурагъа тартмакъны, олай да спортну гьар тюрлю журалары булан машгъул болмакъ учун къошум имканлыкъланы яратмакъны агьамиятлыгъы гьакъда айтды.


Алданокъ токъташдырылгъан мердешге гёре оьтгерилген пикру алышдырывда ортакъчылыкъ этегенлер беш гюпге пайланып, айры-айры масъалаланы арагъа салып ойлашывну давам этди. Олар яш касбучулагъа оьзлер танглагъан тармакъда сынавун артдырмакъ учун насигьатчылыкъ юрютювге, жагьил адамланы къылыкъ-хасиятына таъсир этивню ёлларына айрыча тергев берди. Шондан къайры да, жагьил адамлар халкъ арада, эл арада оьзлени тутагъан къайдаланы, яшёрюмлени ругь якъдан тарбиялавну, олай да билим беривню сан янын камиллешдиривню масъалаларын арагъа салып ойлашды. Яшавну сан янын артдырывну, жамиятны аманлыгъын болдурувну, халкъ саниятчылыкъны ва милли тиллени сакълавгъа байлавлу оьзлени пикруларын малим этди. Шолар барысы да бизин республиканы 2035-нчи йылгъа ерли социал-экономика якъдан оьсдюрювню программасына гирежек.