Замандан озуп яшайгъан пагьму

• Китапны малим этив

Гетген хамисгюн, 16-нчы мартда, Магьачкъаладагъы милли китапханада Россияны халкъ артисткасы Бурлият Акашимовна Ибрагьимованы бай ва оьтесиз къужурлу яшав, яратывчулукъ ёлун суратлап язылгъан 2 томлукъ китапны малим этивге байлавлу жыйын оьтгерилди.

Б. Ибрагьимованы атындагъы инсаплы ишлер юрютеген фондну сиптечилиги булан гьазирленген жыйынны филология илмуланы кандидаты Агъарагьим Солтанмуратов ачды ва юрютдю. Жыйылгъанлагъа мурадын айтып, китапланы язывда мекенли кюйде ишлеген Россияны журналистлерини союзуну члени Сайида Муртазалиевагъа сёз берди.

«Дагъыстанны макътавлу къатынлары» деген хас проектни автору Сайида Магьамматовна бюлбюл сесли йыравубуз Бурлият Ибрагьимованы яшав ва яратывчулукъ ёлу гьакъда язмакъ муратда ону булан савунда кёп-кёп ёлугъувлар, лакъырлашывлар оьтгергенин, ону ярыкъ пагьмусу бизин Дагъыстандан тышдагъылагъа да терен таъсир этегенин тюрлю-тюрлю мисаллар ва далиллер гелтире туруп хабарлады. Тынглавчуланы Бурлият Акашимовна булангъы гьар ёлугъуву ажайып татывлу байрам йимик оьтгерилегенин, ону сыралы тавушу, оьзюн тутагъан, юрютеген кюю кёп-кёп яш йыравлагъа да герти уьлгю болгъанын эсгерди.

Ондан сонг сёз алгъан филология илмуланы доктору, алим ва ахтарывчу Малик Гьюсейнов «Замандан озуп яшайгъан тавуш» деген китапланы гёзден гечирип, тындырыкълы доклад этди. Олар охума тынч ва енгил, къужурлу тил булан язылгъанын, йыравубузну суратлары ва ол оьзю язгъан йырланы сёзлери салынып безендирилгенин арив гёрюп англатды. Ол сёйлевюн эсгерилген китапланы Дагъыстан Республиканы Пачалыкъ савгъатына гёрсетме тийишли гьисап этегенин де айта туруп тамамлады.

Филология илмуланы доктору, профессор Разияханым Агьматова Бурлият Ибрагьимованы ярыкъ пагьмусуну тюрлю янларын суратлай, эсгере туруп, ону йырлары бютюн Дагъыстанны маданиятын бирикдирип, безендирип тургъанын, сигьрулу, бюлбюл тавушу тынглавчуланы къанына-жанына сингип къала­гъанын ташдырып сёйледи.

Россияны халкъ артисти Айгум Айгумов, Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, врач, профессор Зугьра Абусуева, Ленингентдеги школаны директору Чакар Межитова, композитор Хизри Батыргишиев, Россияны ат къазангъан артисти Байсолтан Осаев, белгили пачалыкъ чалышывчу Перзият Къурбанова дагъыс­тан халкъланы арасында дослукъну чырагъын ягъып, нюрюн-шавласын бир де къызгъанмай чачып чалышгъан Бурлият Акашимовнаны ярыкъ яшавуну гьакъындан лайыкълы сёзлер айтдылар.

Таргъу ва Къарабудагъгент школаланы охувчу яшлары къумукъ шаирлер Бурлият Акашимовнагъа багъышлап язгъан шиъруланы чебер кюйде охудулар, йыравлар Хадижат Ибрагьимова ва Кристина Рамазанова Бурлият Ибрагьимова йырлагъан йырланы балынгюлюн чыгъарып йырладылар. Пагьмулу музыкант, жыкъы согъувчу Дадаш Дадашевни лирикалы композициялары жыйынны ортакъчыларыны тергевюн тартып турду.
Жыйынны барышында Б.А.Ибрагьимованы атындагъы инсаплы фондну ёлбашчылары Патимат Шугьайыбова ва Сакинат Магьмутова алимлени ва белгили чалышывчуланы бир бёлюгюне эсгерилген фондну атындан савгъат этип баракалла кагъызлар, Б.А. Ибрагьимованы медалларын, ону яшав ва яратывчулукъ ёлу гьакъында язылгъан китапланы тапшурдулар.