«Гёнгюм – йырда…» деген китап малим этилди

Оьтген жумада Магьачкъаладагъы милли китапханада журналист ва шаир Багьавутдин Самадовну «Гёнгюм – йырда…» деген китабын малим этивге байлавлу чара оьтгерилди. Чарада республиканы министерликлерини жаваплы къуллукъчулары, Къарабудагъгент район администрацияны вакиллери, юртланы ёлбашчылары, алимлер, шаирлер ва охувчулар ортакъчылыкъ этдилер.

Россияны илмулар академиясыны Дагъыстандагъы тил, адабият ва инчесаният институтуну фольклор бёлюгюню ёлбашчысы, филология илмуланы кандидаты Агъарагьим Солтанмуратов гиришив сёзюнде шаирни янгы китабында белгили башкъырт шаир, язывчу ва драматург Мустай Каримни шиъруларын къумукъ тилге гёчюргенни эсгерди.

–Бир тилден бир тилге шиъруланы гёчюрмеге енгил иш тюгюл. Къапиясы булан бирче агъымын ва айрокъда шиъруну маънасын бермеге тарыкълыгъы ачыкъ. Оьзюню шо китабында Багьавутдин Самадов шо талапны кютмеге бажаргъан. Мустай Каримни шиърулары гьали болгъунча къумукъ тилге гёчюрюлюп булай жыйым китап болмагъан. Шоллукъда, къумукъ ва башкъырт адабиятны оьсювюне ва тарихине Б.Самадовну китабыны кёп уллу таъсири болажагъына инанаман, – деди А.Солтанмуратов.

Къарабудагъгент район администрацияны башчысыны орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов янгы китап адабиятда уллу иш экенлиги гьакъда алимлер ва шаирлер айтажагъына шеклик этмегенни айтды ва районну башчысы Магьмут Амиралиевни къутлав кагъызын охуду.

Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев Багьавутдин дагъыстан адабиятда оьзюню ерин тутгъанын ва яш шаирлени сыдрасына мекенли кюйде гиргенин ачыкълашдырды. ДР-ни маълумат ва печат агентлигини ёлбашчысыны биринчи орунбасары Найида Магьамматова автор шаирлик ёлну тюгюл, журналистика касбуну да уьстюнлю кюйде юрютегенин аян этди. Ону сёзлерине гёре, Б.Самадов Дагъыстанны, Россияны гьар тюрлю министерликлерини ва оьзге къурумларыны гьюрметлев грамоталарына ва баракалла кагъызларына ес болгъан.

Шолай да, презентацияны барышында Башкъыртстанны язывчуларыны союзуну ёлбашчысы, Башкъыртстанны къурултайыны депутаты Заки Алибаев Б.Самадовну презентациясын видео къайдада къутлады. Ол да оьзюню сёйлевюнде белгили башкъырт шаир ва язывчу Мустай Каримни шиъруларын къумукъ тилге гёчюрюлмеклиги башкъырт ва къумукъ халкъланы арасында дослукъну ва бирликни кёпюрю болуп токътагъанын эсгерди ва баракалла билдирди.

Шолай да, яш шаир Нюрьяна Арсланова, шаир, таржумачы ва критик Григорий Адаров, профессор, филология илмуланы доктору Малик Гьюсейнов да оьзюню ойларын айтдылар.

Китапны малим этивде ортакъчылыкъ этген «Районну яшаву» деген газетни баш редактору Асадулла Гьажиев, шаир Зулейха Атагишиева ва Солтанмут Тарковскийни атындагъы пагьмулу яшёрюмлеге кёмек этеген фондну ёлбашчысы Надирсолтан Абдурагьманов ана тилни айланасында оьзлени пикруларын айта туруп, къумукъ тилни оьсювюне Багьавутдин Самадов гьалиги девюрде герти кюйде оьзюню къошумун этгенин ачыкълашдырдылар.

Уллубийавул орта школаны ва Къарабудагъгент гимназияны охувчу яшлары Багьавутдин Самадовну «Гёнгюм – йырда…» деген янгы таржума китабындагъы шиъруланы къурч кюйде охудулар ва къаравчуланы разилигин алдылар. Олай да, шо чарада А.Къаплановну атындагъы эргишилени хору, Дагъыстанны халкъ артисткасы Зоя Чонаева ва яш йырав Гьамзат Мамашев къаравчулагъа оьзлени йырларын савгъат этди ва оланы харс урувларын къазанды.

Чараны ахырында журналист ва шаир Багьавутдин Самадов жыйылгъанлагъа баракалласын билдирди.

– Гьюрметли къумукъ халкъым, Къарабудагъгент районну жамияты! Бугюн оьтгерилген чарада ортакъчылыкъ этген ва шону бойнуна алып онгаргъан ёлдашлагъа гьакъ юрекден баракалламны билдиремен, – деди Б.Самадов. – Шаирлер шиъруларын аслу гьалда оьзюню охувчулары ва халкъы учун яза. Шо саялы да олагъа халкъны якълаву тарыкъ бола. Бугюн мени якълагъаныгъыз саялы бары­гъызгъа да ва уьзюрюлери болуп гелмеге болмай къалгъанлагъа да бирдагъы керен баракалламны билдиремен. Мен халкъым учун яшайман ва халкъым булан байман!

Автор бир нече шиърусун охуду ва артда охувчулар булан эсделик сурат алдырды.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля