Эр уланлар уьйде тувар, къырда оьлер…

«Игит тувумундан болмай, олар урушларда тува», – деп язгъан белгили орус шаир А.Т.Твардовский. Игитлик, къоччакълыкъ, уьягьлюсюне, ожагъына ва Ватанына бакъгъан тенгсиз сююв дав майданларда белгили бола.

Тюнегюнгю юртлу яшлар Абдулзагьир Таваев ва Тимур Османов бугюн герти игитлер болажакъны гьакъында ойлашма да ойлашмагъандыр. Олар буса Ватаныны алдында уллу къоркъунчлукъ тувгъанда уьюнде рагьат ятып болмадылар, «эр уланлар уьйде тувар, къырда оьлер» дегенлей, элибизни эркинлиги учун, янгы фашистлер булан бетге-бет ябушгъан уллаталарыны ёлун танглап, Ватаныбыз учун жанларын къурбан этдилер.

«Гьали юрюлюп турагъан дав гьаракатны барышында бизин игитлер, солдатлар ва офицерлер, гёнгюллю кюйде асгерге гетгенлер адамлыкъны лап уллу даражасын гёрсетелер, агъа-инилер йимик бир-бирине аркъа таяп, Донбасны халкъын якъламакъ, ачыкъ кёкню сакъламакъ учун къоччакъ кюйде ябушалар», – деген эди оьзюню сёйлевлерини биринде Россияны Президенти Владимир Путин. ­Патриотлукъ Россияны ватандашларыны табиатыны кюрчюсю экенни де эсгерди.

Адилянгыюртлулар Абдулзагьир Таваев ва Тимур Османов хас дав гьаракатгъа гёнгюллю кюйде гетдилер. Олар оьзгелер йимик уьйлеринде туруп да бола эдилер…Тек оланы хасияты, тарбиясы шолай этмеге къоймады. Бирисини 5 авлети, экинчисини 4 авлети баргъа да къарамай, давлар къапуларыбызгъа ювукъ болгъанда, уьйлеринде рагьат ятып болмадылар. Оьзлени эркеклиги, къоччакълыгъы булан оьзгелеге уьлгю де болдулар. Дав майдандан яралангъан ёлдашларын ­оьлюмден къутгъармакъ учун, олар оьзлени жанларын къурбан этдилер. Оьлгенден сонг оланы Къоччакълыкъны орденлери булан савгъатланды. Артдагъы гюнлерде буса олар яша­гъан уьйлерде Эсделикни белгилери ачылды.

Оьтгерилген чараларда игитлени ювукъ адамлары, дос-къардашы, къурдашлары ва юртлулар ортакъчылыкъ этдилер. Эсделик белгилени де Бабаюрт районну башы Даниял Исламов ачды.

Оьзюню сёйлевюнде Даниял Исламов биринчилей Тимурну ата-анасы Камал ва Патимат Османовлагъа уланын герти кюйде тюз тарбиялагъаны учун гьакъ юрекден баракалласын билдирди.

–Тимур йимик къоччакъ уланны, Ватанны якълавчусун ­оьсдюргенигиз учун Сизге гьакъ юрекден баракалла билдиребиз. Ону биз бир заманда да унутмажакъбыз. Озокъда, биз нечакъы нелер этип къойсакъ да, о къайгъы унутулмажакъ. Амма биз Тимурну гьюрмети учун ону агьлюсюне къолубуздан гелеген кёмегибизни этежекбиз, – деди ол.

Тимур Османов оьтген йылны сентябр айында Донбасны халкъын якъламакъ муратда дав гьаракатгъа гёнгюллю кюйде гетгенни эсгерме сюебиз. 2022-нчи йылны октябр айыны 14-нде Луганск халкъ республиканы Сватовск районуну Подкучайск деген юртунда Оьр командованиени тапшурувун кютювде къуршавгъа тюшген дав ёлдашларын къутгъарагъан вакътиде тийген яркъычлы яралардан сонг гечине.

Адил Янгыюртну депутатларыны жыйыныны къарарына гёре, ол яшагъан орамгъа Тимур Османовну аты берилген.
Шо гюн Адил Янгыюртда Абдулзагьир Таваевни эсделигине байлавлу чара да оьтгерилди. Игит яшагъан уьйню ал бетинде Эсделик белги ачылды. Онда да районну башы Даниял Исламов, игитни ювукъ адамлары, дос-къардашы, къурдашлары ва юртну жамияты оракъчылыкъ этдилер.

Жыйылгъанланы алдына чы­гъып сёйлей туруп, районну башы Абдулзагьирни къоччакълыгъы ва игитлиги гьакъында айтды.
– Абдулзагьир бизин эсибизде тюзлюкню сюеген, къоччакъ, Ватанны патриоту гьисапда къалажакъ. Кёп яшлы ата, ол агьлюде къалып да бола эди. Амма герти эргишини ёлун сайлагъан ва гёнгюллю кюйде Ватанын, элин якълама гетген, – деди Даниял Исламов.

Пашман чарада Абдулзагьир Таваевни къардашлары ва къурдашлары сёйледилер, охувчу яшлар буса юртну игитини яшаву булан жыйылгъанланы таныш этдилер, игитликге ва къоччакълыкъгъа багъышлап шиърулар охудулар.

Абдулзагьир Таваев гетген йылны август айыны башында Донбасны халкъын якъламакъ учун гё­нгюллю кюйде гетген эди. Арадан кёп заман да гетмей, 2022-нчи йыл 21-нчи августда Донецк халкъ ­республиканы Бахмуд районуну Соледар шагьарында Оьр командованиени дав тапшурувун кютеген вакътиде огъар оьлю яра тийди.

Донецк республиканы халкъын якълавда гёрсетген къоччакълыгъы ва игитлиги учун оьлгенден сонг Абдулзагьир Таваев Къоччакълыкъны орденине гёрсетилди. Адил Янгыюртда ол яшагъан орамгъа буса аты къоюлгъан.

Абдулзагьир Таваевни ва Тимур Османовну къоччакълыгъы юртлуланы эсинде даимликге яшажакъ!