Эл дегенде, эр юрегин якъгъанлар

Гьажимурат – Янгыкъумукъ юртда яшайгъан Ражап ва Гюлжанат Гьамзатовланы уллу агьлюсюнде тувуп оьсген, тарбия-билим алгъан беш уланны бири. Ол яш чагъынданокъ къол загьматны хадирин билип, сююп, спорт булан машгъул болуп, адамны санларын чыныкъдырагъан журалары булан иштагьланып торайгъан.

Буйнакск шагьардагъы школа-интернатда охуп 9 класны битдирген сонг, ол 7 номерли училищеге тюшюп, агъач устаны касбу сырларын уьйрене. Училищени тамамлагъан йыл асгерде къуллукъ этме чакъырыла. Мурманск шагьарда дазу сакълавчуланы бёлюгюнде эки йыл уьлгюлю кюйде къуллугъун кютюп, ата юртуна къайта.

Дёгерейген ташгъа тюк битмес деген айтывну маънасын яхшы англайгъан Гьажимурат онда-мунда чабып, заманны бошуна йибермей, уллу агьлюсюне пайда берер, хайыры тиер йимик умпагьатлы ишлени гьеч бир де уллулукъ этмейли кюте. Юртну бир боюнда тезден ташланып, къаравсуз къалып турагъан бинаны ичин тазалап, эшик-терезесин онгарып гьазирлей. Оьзю жыйып тургъан авур путлукъланы, темир дёгерчиклени, быргъыланы ташып, къурашдырып, ким де сукъланар йимик спорт имаратгъа айландыра. Узакъ къалмай ону тенглилери ва юртдагъы оьрюм яшлар да мунда жыйылып, Гьажимуратны ёлбашчылыгъы булан савлугъуна пайдалы, санларын чыныкъдырагъан спорт оюнлар булан машгъул болалар.

Школада охуйгъан чагъынданокъ да ол футбол ойнама айрыча муштарлы бола. Тенглилери булан ойнай-тебе туруп тазза китирин чыгъаргъан топланы ташлап къойма къызгъанып, тигип, ер-ерине териден ямавлар салып, янгыртып футбол оюн юрюлеген майданчагъа нече гезиклер де чыгъаргъан. Тигив ишге гьасиретлиги гюнден-гюн артып тербейген Гьажимурат аякъгийимлер ярашдырывчуну касбу сырларына да теренден тюшюне.

Арадан заман гетип, ол юртда бажарывлу этик уста гьисапда белгили бола. Гьар къайсы ишни де бойнуна алып ким де сукъланардай енгил кюйде яшавгъа чы­гъарагъан Гьажимурат юртдагъы Айгюл деген къыз булан уьйленип, бал да, къашыкъ да йимик татывлу агьлю болуп яшавлукъ этелер. Буланы татывлу, дос агьлюсюнде арт-артындан уьч улан тувуп, оьсюп-торайып туралар.

2016-нчы йыл Гьажимурат инилерини бириси Сайит булан бирге контракт язып, Буйнакск райондагъы асгер бёлюгюне ишге тюшюп къуллугъун кютме башлагъанлар. Оьтген йылланы ичинде олагъа йыракъ Сирияда болуп, ондагъы бизин асгер бёлюклерде тийишли борчларын кютюп къайтма да насип болгъан. Бугюнлерде буса агъа-ини, экевю де, бизин асгерлени Донбас, Донецк бойланы фашист миллетчилерден азат этив гьаракатына къуршалып, оьзлени лап яхшы янындан гёрсетип юрюйлер.

Гьажимуратны ва Айгюлню уллу уланы Ражап Капиркъумукъ школада 9-нчу класны охуп битдирген сонг Буйнакскидеги юрт хозяйство коллежде билим алывун узатып автомеханикни касбусуна ес бола. Охуп битгенде асгерге чакъырылып, Санкт-Петербург шагьарда Рос­гвардияны сыдраларында къуллукъ эте. Бир айы ­оьтюп турагъанда ол асге­рде къуллукъ этежекге хас дыгъар­ байлай. Узакъ къалмай Ражап фашист бендеровчуланы намарт ишлеринден ерли халкъланы къоруп сакъласын учун Донбас, Донецк бойлагъа къуллукъ этме йибериле. Онда алты ай къуллугъун кютюп къайтгъан сонг, Ражапны бизин асгерлени Сириядагъы бёлюгюнде къуллукъ этме бакъдыралар.

Сержант Гьажимурат Гьамзатов асгерде яхшы къуллукъ эте туруп, «Кавказда къуллукъ этегени учун» деген белги, «Сирия, Арап республикада парахатлыкъны гьаракатында» ва «Дав операцияда ортакъчылыгъы учун», «Къайратлы макътавлугъу учун» деген медаллар булан савгъатлангъан. Россия Федерацияны Президенти В.В. Путинни 2022-нчи йыл августну 11-нде чыкъгъан Указы булан Гьажимурат Жуковну атындагъы медальгъа да лайыкълы болгъан.

Бугюнлерде агъа-инилер Гьажимурат ва С­айит Гьамзатовлар Донецк, Донбас бойларда асгерде контракт къуллугъун намуслу кюйде юрютелер, Гьажимуратны уланы Ражап буса ватанны алдындагъы шо борчун йыракъ Сирияда яшавгъа чыгъара.