Болсун деген уланланы бириси

 Ер юзюнде яшавлукъ этме яралгъан гьар адамны сыйлы Аллагьутаала оьлчеп-чегип берген оьзтёрече оьмюр ёлу, къысматы бола деп айта уллуларыбыз. Яхшы теренден ойлашып къарасанг, шолай дюр де дюр. Яратгъаныбыздан гелген язывгъа гёре болма ярай, яшасын, болсун деген бир-бир аявлу адамларынг дюньядан нече де тез гетип, дос-къардашны пашманлыкъгъа, ойгъа-дертге сала.


 

Бугюн мен сизге оьзюню гьа­къын­да хабарлама сюеген бар болсун деген къумукъ улан да – шолай, яшавну аччысын да татлисин де гёрген, тек чул бермей тангла­гъан ёлун ким-ким де сукъланардай юрютме болгъанланы бириси.

Гьабибуллагь Вагьабович Вагьабов 1966-нчы йыл Магьачкъала шагьарда тувгъан. Орта ва инчесаният школаланы Буйнакск район­ну Атланавул юртунда охуп битдирген. Асгер къуллугъун Севастополь шагьарда Къараденгиз флотну табилигиндеги сувтюп гемеде узакъ уьч йыл болжал туруп оьтгерген. Яш чагъындан тутуп, спорт булан кёп сююп машгъул болагъан Гьабибуллагь 1988-нчи йыл бокс ябушувдан 92 кило авурлукъда Къараденгиз флотну чемпионатында алдынлыкъны ала.

Асгер къуллугъуна намусу булан янашагъаны саялы, огъар «Дав-Денгиз флотну отличниги» деген белги тапшурула, ол сувтюп гемелени комсомол къурумуну секретары болуп белгилене.

Къараденгиз флотну политика бёлюгюню таклифи булан шо йыл ону Москвагъа ВЛКСМ-ни ЦК-сыны Оьр комсомол школасына охума да йиберелер. Конкурсдан уьстюнлю кюйде оьтюп, ол школаны тынглавчуларыны сыдрасына къошула. 1992-нчи йыл шо школада билим алывун тамамлай, кюрчюлю билимлеге ва тарихчини касбу сырларына тюшюне, аспирантурада билимлеге ес болувун узата. Гьабибуллагьны терен ва генг англавларына аркъатаяп ону курсну партия къурумуну секретары этип айыралар.

2002-нчи йылда Гьабибуллагь къошум билимлер алып, экинчи касбугъа ес болмакъ муратда Дагъыс­танны гьакимиятыны янындагъы халкъ хозяйство институтну «Финансы и кредит» факультетине тюшюп, бирдагъы янгы ва агьамиятлы касбуну сырларын уьйренмеге гирише. 2014-нчю йыл Москвадагъы халкъара социал-гуманитар институтда «Пачалыкъ ва муниципал ишге ёлбашчылыкъ этивню магист­ры» деген дипломун якълай. 2000-2007-нчи йылларда Гьабибуллагь Дагъыстан Республиканы Гьисап палатасында баш инспектор болуп чалыша. 2005-нчи йыл огъар­ «2-класлы пачалыкъ ойчусу», «Да­гъыстанны ат къазангъан экономисти» деген гьюрметли атлар бе­риле.

Гьабибуллагь биринчи агьлюсюнден болгъан беш яшны арив тарбия-билим берип оьсдюрген, оланы гьарисин аякъгъа да миндирген.   Уллу уланы Арслан Москва шагьарда А. И. Евдокимовну атындагъы пачалыкъ стоматология медицина институтну охуп битдирип, Татарстанны тахшагьары Къазанны клиникасында стоматолог-хирург болуп чалыша. Агьлюсю Миляуша буса шо клиникада стоматолог-терапевт болуп иш юрюте. Булар эки яшгъа тарбия-билим де берелер.

Уллу къызы Амина да эсгерилген медицина институтда билим алып, Москвада клиникада стоматолог-терапевт болуп чалыша, агьлюсю Солтан да врач-стоматолог.

Уланланы ортанчысы Абу-­Суфьян Москвада Н.Э. Бауманны атындагъы МГТУ-ну янында космос гьава бошлугъунда пайдаландырылагъан аппаратлар учун авиа-ясандырывлар гьазирлевге уьйретеген техникумну оьр къыйматлар булан тамамлагъан. Гьали ол РФ-ни Гьукуматыны табилигиндеги финанс университетни студенти гьисапда билим алывун да узата ва халкъара компанияны программисти болуп иш де юрюте.

Къызларыны экинчиси Азиза Москва шагьардагъы Россия пачалыкъ гуманитар университетни 1-нчи курсунда «Реклама ва жамият булан байлавлукъ юрютюв» деген касбугъа ес болмакъ учун толу гьасиретлик булан охуй. Уьстевюне Исламны уьйренив, аш этив, тиллени ахтарыв булан да иштагьлана.

Гиччи уланы Мугьаммад да, атасы охуп битдирген космос бошлугъунда пайдаландырылагъан­ ясандырывлагъа уьйретеген техникумда, гьалиги ва гележек заманлагъа къыйышывлу программалар къурма уьйрене. Ол спорт булан да кёп сююп иштагьлана.

Гьабибуллагь таза бусурман гьи­сапда 2012-нчи йыл Макка-Мадинада болуп, гьаж да къылып гелген. Ол 2015-нчи йылдан тутуп, Москва шагьарны Гьукуматыны янындагъы Къурулуш ишлени департаментиндеги пачалыкъ унитар идарасында мал-матагьгъа къарайгъан бёлюкню ёлбашчысы болуп гьалал кюйде чалыша.