Азнавур Гьажиевни эсделигине…

Магьачкъаладагъы Поэзияны театрында жаваплы ва жамият ишлерде ишлеп тургъан Азнавур Гьажиевни эсделигине жыйын оьтгерилди. 50 йыллыкъ юбилейге оьтгерилеген жыйынны сиптечиси болгъан «Дагъыстан» деген телекомпанияда А.Гьажиев он йылгъа ювукъ мухбир, бёлюкню ёлбашчысы, ёлбашчысыны орунбасары ва 5 йыл ону директору болуп ишлеген.

Яшлайын атасы ге­чин­ген, анасы ва улланасы тарбиялагъан уланны къысматы енгил болмагъан.­ Ол къыйынлыкъланы енгген ва Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетни тыш тиллени уьйретеген факультетин ва И.Шамилни атындагъы Кавказны халкъларыны университетин охуп битдирген. ДГПИ-де арап тиллени кафедрасыны ассистенти, дарс беривчюсю болуп ишлеген. Ону журналист пагьмусу «Дагъыстан» деген республика телерадиокомпаниягъа чыкъгъанда аян бола. Тюрлю-тюрлю агьвалатлагъа багъышлангъан къумукъ тилдеги берилишлерине кёп сююп къарай эдик.

Генеральный директор болуп ишлейгенде де ол оьзюн оьр тутмай, берилишлер гьазирлейгенде де ортакъчылыкъ этип тура эди. Мен оьзюм де ону нечесе керенлер ишни вакътисинде гёргенмен.

2013-нчю йылда ону Дагъыстанны печат ва маълумат министри этип белгиледи. Шонда 3 йыл ишлеген сонг, Дагъыс­танны Башчысыны ва Гьукуматыны прес-къуллугъуну ёлбашчысы, Дагъыстанны Башчысыны ойчусу, артда «Россия − мени тарихим» деген тарихи паркны ёлбашчысы этип чыгъарды. Не ерлерде ишлесе де, Азнавур оьзюн бажарывлу касбучу ва ёлбашчы гьисапда гёрсетген.

Халкъара ва уьлкени даражасында алгъан савгъатлары да шогъар шагьатлыкъ эте. Ол ишлейген заманда «Дагъыстан» деген телерадиокомитет (РГВК) Россияда гёрмекли савгъатланы алып турду, ол оьзю де Дагъыстанны Пачалыкъ савгъатыны лауреаты болду.

Шулай маълуматлар бере туруп, жыйынны юрютген ва Азнавур булан бирге ишлеген, гьали Поэзияны театрыны ёлбашчысыны орунбасары Ариза Батырова ону бажарывлугъуну гьакъында айтды.

Ондан сонг сёйлеген Дагъыстанны Гьукуматыны башчысыны орунбасары Муслим Телякъавов, «Дагъыстан» РГВК-ны, «Дагъыстан» ГТРК-ны, «Дагъыстан» маълумат агентлигини ёлбашчылары Камилла Гьамзатова, Луиза Алиханова, Магьаммат Магьамматов, Дагъыстанны Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысыны орунбасары Рашит Акавов, Дагъыстанны печат ва маълумат агентлигини ёлбашчысы Абдуразакъ Жамалутдинов, «Дагестанская правда» газетни баш редактору Бурлият Токъболатова ва къурдашлары ону гьакъында исси сёзлер айтды.

Сёйлеме гьар чыкъгъан адам ону бажарывлугъу булан бирге, яхшылыкъ яягъан нюрлю бетинде иржайыв таймайгъанны, къайсы ишге де жаваплы янашагъанны ва иш ёлдашларына бавурлу экенни эсгердилер.

Дагъыстанны Язывчуларыны правлениесини председатели Марина Агьматова ва Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева Азнавурну гьакъында эсделик китап чыгъармакъны таклиф этдилер.

Жыйынны ахырында дос-къардашыны атындан Къазбек Къандавуров, Жамиля Амирханова ва агьлюсю Найида Гьажиева оьзлени адамын унутмагъанны, шулай ярыкъ жыйын этгенлеге ва бары да гелгенлеге гьакъ юрекден баракалла билдирдилер.

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.