Атынгны ва ишлерингни унутмайбыз

Мартны 17-синде Къаягент районда Умуразият Абдуллаевна Жабрайылованы 100 йыллыгъына багъышлангъан республика даражадагъы чара оьтгерилди.

Гьар девюрню оьз игитлери бар. Шоланы арасында къатынгишилер де аз тюгюл. Къыбла Дагъыстандагъы къумукъланы арасында 18-нчи асруда бизге Дербент шагьарны башчысы Тоту бийкени, 19-нчу юз йылда Башлыда Къыданны, Адайны атлары яхшы белгили. 20-нчы асруда шоланы игит атларына Къаягент районну партия къурумуну башчысы болуп алышынмай 18 йыл, умуми буса биринчи ёлбашчыны къуллукъларында 25 йыл чалышгъан У.А.Жабрайылованы сыйлы атын къошмагъа болабыз.

Язбашны баш гюнлеринде Янгыкъаягентде болгъан эсделик байрам чара юзлер булан адамланы районну маданият къаласына жыйды. Яшавдан гетгени 20 йыллар оьтсе де, У.А.Жабрайылованы атын, районну юртлулары учун жамият яшавда, экономикасын гётеривде этген уллу ишлерин унутмайлар.

Эсделик чарада Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутатларыны Юрт хозяйствогъа, экологиягъа, табиатгъа къарайгъан комитетини председатели Асият Алиева, Финанс маялагъа, бюджетге, налоглагъа къарайгъан комитетини председателини заместители Мурат Исмайылов, Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министрини биринчи орунбасары Шарип Шарипов ортакъчылыкъ этдилер ва чыгъып сёйледилер. Оланы сёйлевлерине У.Жабрайыловадан сонг районну партия къурумуна башчылыкъ этген, Дагъыс­танны юрт хозяйство министри болуп кёп йыллар чалышгъан Умалат Насрутдинов, районну башчысы, Дагъыстанны юрт хозяйство министри болуп ишлеген Мурат Шихсайитов къошулдулар.

Шатлыкъ жыйынны Къаягент районну башчысы Магьаммат Элдерханов да Умуразият Абдуллаевнагъа багъышлап кёп исси сёзлер айтды, гелген къонакълар, чакъырылгъанлар булан саламлашып кёплерине сёз берди. Сагьнагъа чыкъгъанланы гьариси У.Жабрайылованы гьакъында эс алывларын хабарлады, шатлыкъ жы­йынны оьтгеривге къол салгъан уллу дос-къардашына разилигин билдирдилер.

Гертиден де, 1965-нчи йылда У.Жабрайылова къурдашлары, ювукълары булан Дагъыстанны ёлбашчыларын инандырып, Къаягент районну янгыдан къурмагъа бажаргъан, сонг гьар гюнлюк чалышыву, къайратлы загьматы булан районну юртларын, юртлуланы яшавун тийишли даражагъа гётерген.

Къаягент районгъа шо йылларда берилген КПСС-ни ЦК-сыны, РСФСР-ни, Дагъыстан АССР-ни гьакимиятыны Къызыл байракълары, уьлкебизни 4 ордени, 6 медалы – Умуразият Абдуллаевнаны ялынлы чалышывуна берилген оьр къыймат.

Эсделик байрам чара Къаягент районну чебер коллективлерини сагьнадагъы йырлары, бийивлери булан тамамланды.