Амирге уллу уьстюнлюклер ёрайбыз

Тетиги, ялгъаны, намартлыгъы, питнечилиги кёп, булгъангъан дюньябызгъа къарап, миллетлени гележеги яшланы, яш наслуну къысматы нечик болур, энниден сонг олар не яхшылыкъ гёрер экен деп ойлашмай, ичингбушмай къалмай. Шо вакътиде къайдан буса да, оьзюнгню юрегинге маслагьат салагъан бир ерлерден нюрлю ярыкъланы излейсен. Шону натижасында дос-къардашны, ювукъ къурдашланы, таныш-билишни, халкъынгны арасындан къатарбашлар чыгъып, юлдузлар йимик лансыллап, янып йиберсе, юрегингдеги лив-лив этип турагъан умутланы ялынын гючлендирип, ругьландырып гете.

Шолай яшлардан бири Хасавюрт ра­йонну Покровское юртунда яшайгъан, шондагъы школаны 10-нчу класыны охувчусу, сабур-саламат къылыкълы, билимли, оьткюр, гьакъылтёбе Амир Агьматовну гьакъында айрыча эсгермеге сюемен. Ол гьар дарсына оьтесиз жаваплы янашып, «4», «5» къыйматлагъа охуп тура. Кёп яхшы англавлары да, эси де, маъналы ой къуруп да бажарагъан гьюнери де бар.

Амир Агьматовну физикагъа айрокъда бек иштагьлыгъы бар. Улланасы бизин белгили шаирибиз Гёгюрчюн Атаевадан къан тартып гелеген пагьмусу да бар. Айтагъаным, Амир орус тилде биревге де ошама­гъан кюйде маъналы, чеберли шиърулар язып, гиччи охувчуларын да, уллуланы да гьайран этген. Ону язывчу болмагъа да мурады бар. Амирни шиърулары орус тилде чыгъагъан «Соколёнок» деген журналда да, айрыча гиччинев китапча болуп да чыкъгъан. Ол Хасавюрт районда гьар тюрлю предметлерден оьтгерилеген олимпиадаларда да ортакъчылыкъ этип, савгъатлы ерлеге ес болгъан. Амир адилли, намуслу, асил ожакъда тарбияланып оьсген. Шону учун да муаллимлени, оьзю булан охуйгъанланы арасында да абуру-сыйы бар. Ата-анасы ону бары якъдан якълайлар, уланы охуйгъан класны, школаны яшавуна тергев этелер.

Бираз алларда Хасавюрт район школаларыны арасында физикадан оьтгерилген олимпиадада Амир Агьматов 1-нчи ерге ес болду. Шо заман республиканы гьар ерлеринден ярымфиналны 1-нчи гезигинден оьтген яшланы Магьачкъаладагъы РГВК телеканалгъа чакъырып, «Умники и умницы» деген телеберилишге де язып алдылар. Шонда да 2 тиретинден утуп, финалгъа чыкъгъан. Олимпиаданы ортакъчылары «Великие физики 20 века: И. В. Курчатов и А.П. Александров» деген темагъа байлавлу оьтгерилген шо ярышларда оьзлени билим даражасын, англавларын сынагъанлар.

Амир Агьматовгъа къыйын предметге гьисапланагъан физикадан финалда да уьст гелип, республикада 1-нчи ерни алмагъа насип болсун демеге сюебиз.