Ёл юрюшню низамын билегенлер белгиленди

1 октября 2021 в 15:33 337
Ёл юрюшню низамын билегенлер белгилендиГьалиги заман, янгыз шагьарларда тюгюл, юрт ерлерде де машинлер кёп болгъан. Белгили экени йимик, ёлларда болагъан хатабалагьлар да, артса тюгюл, кемимей. Шо себепден ёл юрюшню низамларын билсин, тюз юрюсюн учун адамланы, айрокъда яшланы о маънадагъы низамлагъа тюшюндюрмекни кёп агьамияты бар.

Гьали Дагъыстанны халкъгъа билим берив минис­терлиги ва шолай да билим беривню республика центры деген ожагъы ерлерде ёл юрюшю бек билеген охувчу яшланы арасында гьар йыл янгылмай ярышлар юрюте.

Бу гезик Буйнакск ра­йонда Буглендеги ва Халимбекавулдагъы яшланы ёл юрюшню низамын билеген командаларыны арасында 1-нчи ер учун эришип оюн юрюлдю.
Тёре гесивчюлер гьисапда полицияны Буйнакск райондагъы бёлюгюнде ёлларда аманлыкъ болдурувгъа къарайгъан инспектор Жабра­йыл Акаев, Буйнакск районда халкъгъа билим беривге къарайгъан управлениесини къуллукъчулары Хизри Османов, Патимат Аташева ярышны гьасиллерин чыгъардылар. Шогъар гёре Халимбекавулдагъы орта школаны яшларындан къурулгъан команданы гьаракатчы ортакъчыларына 1-нчи ер берилди. Олар, сонггъу оюнлагъа къошулуп, республика оьлчевюнде Кас­пийск шагьарда болажакъ ярышлагъа баражакълар.

Эсгерилген ярышда 1-нчи ерге чыкъгъан ва олардан сонг алдынлы ерлеге ес болгъан яшланы барысына да эсделик савгъатлар тапшурулду.

А. БУГЛЕНЛИ.