Шарип Шарипов: «Юртланы оьсювюне кёмеги тиежек»

Яшавлукъ-экономика масъалалары ёрукълу салынгъан пачалыкъларда туризмни имканлыкъларын асувлу кюйде къоллав гьар тюрлю оьлчевдеги экономика масъалаланы чечивге лайыкълы къошум этегени белгили. Шону гьисапгъа алып, артдагъы йылларда Россияны регионларында да агьамиятлы ёлугъувлар, генгешлер, форумлар, сынав алышдырыв конференциялар оьтгерилегени тергевню тарта.

Гьали-гьалилерде, Ставрополь крайда Темиркъазыкъ Кавказны регионларыны сабанчыларыны «АгроКавказ» деген форуму «МинводыЭКСПО» деген центрында къурумлу кюйде оьтдю. Шонда арагъа салынгъан юрт туризмни оьсдюрювню масъаласына байлавлу болуп ону ортакъчыларыны арасында генг кюйде гьакълашыв болду.

Форумдан къайтгъан сонг Дагъыстанны делегациясыны башчысы болуп баргъан ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министрини биринчи заместители Шарип Шарипов республикабызны маълумат къуралларыны къуллукъчуларына баянлыкъ берди.

– Шарип Исмайылович, сизин булан бирче эсгерилген форумда дагъы кимлер ортакъчылыкъ этди?

– Бизин министрни заместители Зурап Кучаев, ветеринария комитетини башчысы Магьаммат Шапиев, Дагъыстандагъы сабанчыланы ва кооперативлени бирлешивюню президенти Абдурагьман Абуриков ва шолай да бир тайпа юрт хозяйство предприятиелерибизни башчылары ортакъчылыкъ этдилер.

– Форумда не йимик масъалалагъа байлавлу айрыча гьакълашыв болду?

– Дагъыстанны делегатлары аграр туризмни оьсдюрювню масъаласына байлавлу болуп гьар тюрлю бёлюклерде оьтгерилген пикру алышдырывларда ортакъчылыгъын болдурду. Шолайлыкъда, гьакълашывланы натижасында аслу ёллар да белгиленди. Шо да гележекде сабанчылар оьсдюреген продукциясыны сан янын къолайлашдырмагъа ва асувлу кюйде пайдаландырмагъа кёмек этежеги шекликни тувдурмай. Ич туризмни оьсдюрювню агропромышленный комплексине байлайгъаны, озокъда, гележекде СКФО-ну регионларында юрт яшавну, экономиканы гётермеге имканлыкълар тувдуражакъ. Лап да аслусу, янгы ишчи ерлер ачылып, налогланы жыйымына да лайыкълы къошум болажакъ.

Шо гьакъда Россияны Президенти Путин де оьз пикруларын малим этген. Айтмагъа сюегеним, юрт туризмни оьсдюрювге пачалыкъны янындан да харж булан аз-кёп буса да кёмек этилежек.

– Шо гьакъда сиз оьзюгюзню пикруларыгъызны форумну барышында нечик аян этдигиз?

– Биринчилей, аграр туризмни имканлыкъларын къолламакъ муратда хас объектлени токъташдырмагъа ва шоланы айланасында гьар тюрлю онгайлыкъланы-къуллукъланы болдурмагъа тюше. Сонг да, шолай турист маршурутлар белгиленсе, сабанчылар оьсдюреген продукцияны оьзюне токътайгъан багьалары да белгили кюйде тёбен тюшежек. Демек, транспорт учун этилеген харжлар учуз токътажагъы шексиз. Ич туризмни гележеги учун, озокъда, сенден гьаракат, менден берекет деген кюйде, этек чалып-бел бугуп къаст этмеге тарыкъ болажакъ.