РЕКТОРНУ УЬЮНДЕ ТЮНТЮВЛЕР ОЬТГЕРИЛГЕН

Россияны Ахтарыв комитетини Дагъыстан ахтарыв управлениеси Дагъыстан техника университетни ректору Нюрмагьаммат Суракъатовгъа къаршы уголовный иш ачгъан. Ол жинаятчы гюп къуруп, пачалыкъ бюджетден 90 миллион манат урлагъан деп айыплана.

Белгили кюйде, 2018-нчи йылны декабр айында университетни хыйлы йыллар ректору болуп гелген Дагьир Исмайылов чагъына гёре ишинден тайгъанда, ондан сонг оьр охув ожакъны башын ким тутар деген масъаланы айланасында кёп эришивлер болду. Ахырда университетни Илму совети яшыртгъын тавуш булан шо къуллукъгъа экономика илмуланы кандидаты. Н. Суракъатовну белгиледи.

Гьали ахтарывчулар токъташдырагъан кюйде, шо вакътини ичинде оьр охув ожакъны башчысы студентлер учун гёрсетилеген стипендияланы ва дарс беривчюлени къошум гьакъларын   дос-къардашларыны банкдагъы счётларына бакъдырып, сонг оьз пайдасына къоллай болгъан.

Ахтарыв ишлер узатылып тура. Аманлыкъны къоруйгъан къурумлар Н. Суракъатовну ишлейген ва турагъан ерлеринде тюнтювлер оьтгерген. Ону эркинликден магьрюм этмек деген масъалагъа ювукъ арада Магьачкъала шагьарны Ленин район судунда къаралажакъ.