Мурзабек Шемшетдинов: «Уьстюнлюкге биз де къол ялгъадыкъ»

Мурзабек Шемшетдинов: «Уьстюнлюкге биз де къол ялгъадыкъ»

Уллу Ватан давну ортакъчыларыны гьакъында кёп язылгъан. Язылма да тийишли. Давну къыйынлыкълары, акъубалары биринчилей олагъа тийген. Уланлары, агъалары, инилери, уланкъардашлары давгъа гетип, юртда къалгъан яшлар да аналары, къызардашлары булан бирче загьмат тёгюп, уьстюнлюкню гюнлеринне етишме кёмек этген. Тюпде шолай уланланы бирини гьакъында сёз юрюле.


Мурзабек Шемшетдинов 1934-нчю йылда Къарабудагъгент районну Дёргели юртунда тувгъан. Ата юртундагъы орта школаны 1957-нчи йыл битдирген. Тек огъар охувун узатма имканлыкъ болмай. Давдан сонгу къыйынлы, ач йылларда, сегиз йыллыкъ чагъындан тутуп колхозда ишлеме башлай. Арпа-будай тарлавларда баш жыйып яшлар колхозгъа тапшура, бир гюнюне бир кило арпа ун бериле. Атасы дёрт йыл фронта дав этип, бир группалы сакъат болуп уьюне къайта. Мурзабекге уьйдеги ишлени намусу да тюше, колхозда авлакъ бригадаларда да ишлей. 1959-нчу йылда ону бригадир этип белгилей. Бары да иш къол гюч булан юрюлеген заман. Бригаданы оьгюзлери бар, тек екме арбалары ёкъ. Оьзлени гючю булан олар он арба эте. Шо йыл буланы ишлери де онгай геле, планлары тола, колхозда биринчи ерге чыгъа. О заман уллу чагъындагъы колхозчулар Магьаммат Акаев, Агъаси Агъасиев, Батыр Сайпуллаев, Закарья Улашов ва оьзгелери жагьил бригадирге гьар не якъдан кёмек эте, насигьатлар бере. Мурзабекге савгъатгъа сагьат бериле ва алты айгъа Магьачкъалагъа, билимлерин артдырмакъ учун охума йиберелер.


Охуп къайтгъан сонг Мурзабек МТФ-ни заведующийи этип белгилене. Ол янгы ишинде савунчулагъа, туварчылагъа яшама уьйлер, янгы аранлар къуруп йибере. Ферманы ишлери онглу бара. Шо заман, 1967-нчи йыл районну биринчи секретары А-П.Умалатов, М.Шемшетдиновну Аштархангъандагъы, партшколагъа охума бакъдыра. Ону атына Мурзабек гьали де алгъыш сёзлер айта. Охуп къайтгъан сонг ол ата юртундагъы хозяйствода агроном болуп ишлеме башлай. 1970-71-нчи йыллар овощлардан ва емишден бир де болмагъанда йимик гелимлер алына. Халкъарада агрономну абуру гюн сайын арта…


Оьзюню къайратлы загьматы учун Мурзабек Насрутдинович Шемшетдинов кёп санвда гьюрметлев грамоталар, медаллар булан савгъатлангъан. Уллу Уьстюнлюкге етишмек учун арымай-талмай къайратлы загьмат тёкген, фронтгъа кёмек этген адамланы бири.