«Госуслуги» вакцина этдирмеге сюгенлеге енгилликлер болдургъан

19 января 2021 в 20:40 135
18-нчи январдан тутуп Россияны ватандашлары коронавирус аврувгъа къаршы вакцина этдирмек учун «Госуслуги» деген сайтдан таба гезиксиз оьзлеге онгайлы заман язылмагъа бола.

Билдирилеген кюйде, «Госуслуги» гьар ватандашны ва врачланы онгайлы заманына гёре вакцина этдирмек учун енгил болдургъан. Шону булан бугюн янгыз муаллимлер яда врачлар тюгюл, уьлкебизни гьар ватандашы пайдаланмагъа бола.

Сайтда оьзлеге тарыкъ бёлюкню тапмакъ учун да ватандашланы башы авуртмажакъ. Вакцина этдирмек учун тарыкъ чараланы ватандашлар аз заманны ичинде этмеге бола. Сайт вакцина этеген кабинетлени бош гюнюн, сагьатын ва ерлешген ерин оьзю таба. Сонг да, гезикге язылгъан ватандашлар гезигин оьз кабинетине гирип бузмагъа да бола. Язылыв этилген сонг ватандашгъа шо гьакъда маълумат геле.

Россияны Президенти Владимир Путин 2021-нчы йылны февраль айына коронавирусгъа къаршы  вакцина этдирмеге сюеген бары да ватандашлагъа гезикге язылмагъа «Госуслуги» деген сайтдан таба имканлыкълар яратмагъа буварыв бергенни эсгермеге сюебиз.