«Ёлдаш» – яшавумну гесеги

 

Мен оьзюмню таныйгъан заманымдан берли «Ёлдаш» газет булан аралыкъ юрютгенмен. Гиччи заманымда атабыз, язывчу Магьаммат Хангишиев о вакъти «Ленин ёлу» газетни гьар номерин оьзю охуйгъандан къайры, бизин де, айрокъда уланъяшланы, газет охувну таъсири булан тарбиялады. Бир номери, башгъа номери гелгинче бизин столдан таймай эди.

 

Гьали, муна йыллар оьтюп, мен де къумукъланы баш газети «Ёлдашдан» бир гюнге де айрылма­гъанман. Шону учун да яш наслугъа насигьат этме сюемен (магъа 83 йыл бола), газет охума уьйренигиз. Сиз чи – миллетни гележегисиз, «Ёлдаш» буса миллетни тюнегюнюн, бугюнюн суратлап, гележегини гьакъында айта. Вёрегиз, ондан айрылмагъыз!


Экинчилей, шо газетдеги «Яшланы дюньясы» деген сагьифаны яшлар да, уллулар да бек ушата. Ону мекенлешдирме герек экенни де оьзюгюз яхшы билесиздир. Тек о бек агьамиятлы бет.


Бирдагъы мен айтма сюеген зат, о да – «Ёлдашны» ичиндеги бирдагъы бир янгылыкъ къайдада берилеген «Мени гиччи Ватаным» деген бёлюгю. Дёрт бетде айрыча чыгъагъан, айрыча сакълама болагъан шо «Мени гиччи Ватаным» бек тюз ойлашынып этилген проект деп эсиме геле. Охувчуну гьар къумукъ юрт булан таныш эте. Къумукъ юртлар буса – бизин оьктемлигибиз, миллетни ругь байлыгъы. Неге тюгюл, бизин халкъны бары да адат-хасият мердешлери юртлардан гелген, юртларда яшай. О – бек агьамиятлы масъала. Шо масъаланы сиз гётерегенигиз учун баракалла. Ондан къайры да, юрт хозяйство тармакъны мекенли оьсювюн болдурагъан – къумукъ юртлар. Олар республиканы тюз бойларында ерлешген, чачывлукълары, отлавлукълары булан тергевню тарта.

 

 

Хангиши ХАНГИШИЕВ,

ДР-ни ат къазангъан агроному.