Дагъыстанлылар онгайлыкъланы къаравуллай

Дагъыстанлылар онгайлыкъланы къаравуллай

Белгили болгъан кююнде, Дагъыстан Россиядагъы 85 регионну арасында яшавлукъ-экономика оьсювню гьисапгъа алып юрюлеген гьаракатында 54-нчю сыдырада ерлешген. Муна шо саялы да, гележекде алгъа барывну ругьунда гёрмекли натижаланы къолда этмесек, озокъда, яшавну онгайлыкъларындан да шулай артда къалып туражакъбыз.


Бу йыл апрель айны 28-нчи гюнюнде ДР-ни Башчысыны къуллукъларын заманлыкъгъа кютеген Сергей Меликов да дагъыстанлыланы ва ондан тышда яшайгъанланы соравларына жаваплар къайтара туруп, шо гьакъда ачыкъдан эсгермей болмады. Неге десегиз, гьалиге ерли бизин республикабызда промышленный ва шолай да яшавлукъ агьамияты булангъы къуллукъланы кютеген къурулушланы барышын къолайлашдырмаса, алда токътагъан милли регион оьлчевдеги борчланы ва шолай да федерал программаланы яшавгъа чыгъармагъа четим болажагъы гьакъ.


Муна шо саялы да, гьар тюрлю оьлчевдеги, даражадагъы, есликдеги топуракъланы ва шолай да табии байлыкъланы, мал-матагьны асувлу кюйде къолламагъа таклиф этилине. Оьзюню баянында Сергей Алимович эсгерген кюйде, бизин баш байлыгъыбыз топуракълар болгъан сонг, оланы къаравсуз къоймайлы, еси де, къуллукъчусу да болуп пайдаландырмагъа тарыкъ. Шогъар байлавлу болуп республика оьлчевюнде ва шолай да ерли гьакимлик къурулувларында хас комиссиялар иш гёре. Шолайлыкъда, яшавлукъ агьамияты булангъы къуллукъланы болдурмагъа ёллар ачылажагъы шекликни тувдурмай.


Яшлар бавлары, школалар республикада артып тербейген талапланы кютмеге толу имканлыкълар бермей. Дагъысын айтмагъанда, гьалиги заманда ясли бавлагъа харлы 30 минг гиччипавлар гезикде токътагъаны, шолай да Дагъыстанда кёп яшлар тувагъаны гьакъда унутма тюшмей. Билим берив тармакъда йимик, савлукъ сакълав, юрт хозяйство, промышленный, энергетика, туризм, къурулуш-ЖКХ тармакъларда да йыл сайын артып турагъан талапланы гьисапгъа алып ишлемесе заман къолдан чыгъып туражагъы гьакъда айрыча эсгерилди. Дагъыстанны Башчысыны къуллукъларын заманлыкъгъа кютеген Сергей Меликов эсгерилген тармакъланы, пачалыкъ ва шолай гьар тюрлю жамият къурумланы башчыларына соравлардан гьасил чыгъарып, хас тапшурувлар берди ва буварывлар этди.


Соравлагъа жаваплар уьч сагьатны узагъында юрюлдю. Минглер булан гелген соравланы арасындан айырып лап да агьамиятлы 20 соравгъа жаваплар къайтарылды ва шолай да ахырында маълумат майданда республикабызны печат, телевидение ва радио къуралларыны къуллукъчулары булан ёлугъуп, олар берген соравлагъа да жаваплар къайтарды.