«Дагъыстанлы къатынны» биринчи берилиши болажакъ

«Дагъыстанлы къатынны» биринчи берилиши болажакъ


 

Алдагъы гюн РГВК «Дагъыстан» телеканалны студиясында «Дагъыстанлы къатын» журналны да, аты эсгерилген телеканалны да бирче яшавгъа чыгъармагъа гёз алгъа тутулгъан «Дагъыстанлы къатын» деген проектге байлавлу таныш этив ёлугъув (презентация) оьтгерилди. Шонда Дагъыстанны маълумат, печат министри Умаросман Гьажиев, республика газетлени, журналланы редакторлары, телевидениени къуллукъчулары жыйылгъан эди.

 

РГВК-ны генеральный директору Камила Гьамзатова бу проект Дагъыстанны айтылынгъан къатынларыны гьакъында кёп адам билсин учун тарыкъ ва агьамиятлы экенни белгиледи. Биринчи берилиш бары халкъ яхшы таныйгъан политика ва жамият чалышывчу, дагъыстанлы биринчи философ къатын Людмила Хизгиловна Авшалумовагъа багъышлангъан.

–Бизде, Дагъыстанда, белгили къатынлар кёп бар. Оланы гьакъында къужурлу макъалалар «Дагъыстанлы къатын» журналда гезиги булан чыгъып тура. Журналны оьзюню охувчулары, телевидениени де оьз къаравчулары бар. Шону учун гёзел къатынларыбызны гьакъында дагъы да кёплер танысын учун, биз гючлерибизни бирлешдирме токъташдыкъ,–деди РГВК «Дагъыстан» телевидениени генеральный директору Камила Гьамзатова.

Дагъыстанны маълумат ва печат министри Умаросман Гьажиев, оьзюню гиришив сёзюнде пикрусун ачыкъ этип, булай эсгерди:

–Мен ойлашагъан кюйде, бу – бек къужурлу проект. Къыйынлыкълагъа да чул бермейли, бары да тармакълагъа къуршалгъан, уьстюнлюклеге етишген бизин дагъыстанлы къатынланы гьакъында язмагъа да, телевидениеден гёрсетмеге де тийишли. Олай да, биз «Дагъыстанлы къатын» журнал булан бирге шу проектге гёре китап этип чыгъармагъа да хыялыбыз бар. Министрни сёзюн давам эте туруп, «Дагъыстанлы къатын» журналны баш редактору Найида Керимова лакъырны толумлашдырды:

–Дагъыстанлы къатынлардагъы чыдамлыкъны, аривлюкню, къоччакълыкъны биз гьаман да журналыбызны бетлеринде де сезебиз. Бизде уллу игитликге тенг гелеген къысматлары булангъы къатынлар нечакъы да ёлугъа. Гьариси – бир къужурлу, кимни де тергевюн тартагъан къысмат. Оланы гьакъында охугъан инсан дагъыдан да бек ругьланып къанатлана. Шолай къатынланы гьакъында хабарлама сюебиз.

Шо ёлугъувда Дагъыс­танны маълумат ва печат минист­рини биринчи замес­тители Рустам Жалакъов, «Дагестанская правда» газетни баш редактору Бурлият Токъболатова, проектни якълай туруп, оьзлени янындан болагъан кёмегин этежегин айтдылар. Сёйлевлер, таклифлерден сонг Людмила Авшалумовагъа байлавлу болажакъ биринчи берилишден гиччирек видео ролик гёрсетилди. Толу берилишге сентябр айны 11-нде, сонгугюн, РГВК «Дагъыстан» телеканалдан къарамагъа боласыз.