Буйнакск районну педагоглары – форумда

4 октября 2021 в 10:26 519
Буйнакск районну педагоглары – форумда


 

Гетген жума Буйнакск районну педагоглары Ессентуки шагьарда оьтгерилген илму-сынав форумда ортакъчылыкъ этдилер. Форумда гьалиги тил ахтарыв масъалалагъа, ана тил ва адабият дарсланы юрютювню гьакъында агьамиятлы чаралагъа къаралды. Мунда Россияны гьар тюрлю ерлеринден ва башгъа пачалыкълардан 100-ден къолай педагоглар ортакъчылыкъ этди.

 

Буйнакск райондан форумгъа баргъан делегацияда Акъайталадан, Агъачкъаладан, Бугленден, Оьр Жюнгютейден, Дурангиден, Янгы Къумукъдан, Халимбекавулдан, Атланавул ва Чиркей гимназиялардан, Чиркейдеги билим берив центрдан, Оьр Къазаныш 1 ва 2 номерли, Тёбен Къазанышдагъы лицей ва 2, 4, 5 номерли    школалардан директорлар, завучлар, ана тиллени муаллимлери бар эди.

Форумда охулгъан док­ладларда ана тил дарсланы асувлугъун артдырагъан ёллары, муаллимлени касбу бажарывлугъун, усталыгъын артдырывну масъалалары гётерилди. Форумну биринчи гюню «Темиркъазыкъ Кавказны халкъларыны ана тиллерде. Уьстюнлюк гьакъдагъы йырлары» деген уллу илму-ярыкъландырыв проект булан тамамланды.

Шонда Буйнакск районну педагоглары да оьзлени билимлерин гёрсетгенден къайры, Дагъыстанда ана тил ва адабият дарсланы юрютювню айланасында докладлар этгенлер.

Форумда Дагъыстанны башгъа районларындан ва Магьачкъала шагьардан да муаллимлер ортакъчылыкъ этген. Бары да бир авуздан булай чараланы агьамияты уллу экенин эсгердилер ва ону оьтгеривню сиптечилерине баракалла бердилер.

 

Бизин мухбирибиз.

СУРАТДА: форумну ортакъчылары.