Билмек пайдалы

Билмек пайдалы

Къоллавчулар учун электрик ярыкъ, сув йимик, табии газ ягъарлыкъ да – лап тарыкълы яшавлукъ-коммунал къуллукъланы бириси. Гьалиги заманда бизин республикабызда яшайгъанланы 70 процентге ювугъу шолай онгайлы табии ягъарлыкъдан пайдалана.

Тек не этерсен, шолай онгайлы къуллукъдан асувлу кюйде пайдаланмакъ учун къоллавчуланы алдына салынагъан талаплагъа да, уллу болсун, гиччи болсун, тергевлю янашыв агьамиятлы. Шону агьамиятлыгъын гьисапгъа алып, бугюнлерде «Газпром-межрегионгаз-Магьачкъала» деген ихтиярлары дазуландырылгъан акционер жамиятны сиптечилиги булан Каспийск шагьарда 2 номерли орта билим берив школада республикада биринчилей болуп табии ягъарлыкъ газ булан пайдаланагъан охувчу яшланы къуршап, аманлыкъны болдурувгъа байлавлу хас дарслар оьтгерилген. Дарслагъа къуршалгъан 150 охувчу яшгъа хас шагьатнамалар тапшурулгъан.

– Гюз-къыш вакътилерде табии газ ягъарлыкъ булан пайдаланагъанлар айрокъда сакъ болмагъа тарыкъ, – дей эсгерилген жамиятны башчысы Александр Давыдов. – Уллулар ёкъда уьйде къалгъан яшлагъа да аманлыкъны болдурувну низамын билмек п