Аталардан къалгъан бизге адат бар

Аталардан къалгъан бизге адат бар

Гьар миллетни наслудан-наслугъа айтыла гелеген йырлары, халкъ арада юрюлеген адатлары ва мердешлери тенги ёкъ жан азыгъы, ругь байлыгъы гьисаплана. Шолай байлыкъны гележек наслулагъа да етишдирмеге бугюнлерде артыкъ агьамиятлы. Тувулунгъан шо гьалны гёз алгъа тутуп, Къарабудагъгент юртда, бугюн, июнь айны бешинде, къумукъ милли маданиятны гюню оьтгерилди.


 Къарабудагъгент районну мердешли маданиятыны центрыны  бёлюгюню заведующии, Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу Зугьра Абакарованы сиптечилиги булан юрюлген, шо байрамда Къарабудагъгент районну администрациясыны жаваплы къуллукъчулары, муалимлер, мадаият тармакъны оьзге къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди.                           


Оланы арасындан «Дагъыстан» деген пачалыкъ спутник телерадиокомпаниясыны мухбири, журналист Иса Агьматовну атын айрыча эсгермеге ярай. 


Торайып гелеген яш наслу да бизин халкъны асил мердешлерин  оьзлер яшагъан замандан да оьтюп, сонггъу  наслулагъа да етишдирдирмекни  къастын  болдургъан шо байрам  къурумлу кюйде оьтгерилди.  


Къарабудагъгент районну администрациясыны яшавлукъ масъалалагъа  къарайгъан управлениесини, халкъны китапхана къуллукъларын кютеген центрыны, маданият центрыны  бары да къуллукъчулары къуршалгъаны шогъар болушлукъ этди.  


Бизин районну маданият бёлюгюню ёлбашчысы Наида Мурзаева ва Къарабудагъгентдеги бир номерли орта школаны муалими Райсанат Гьажиева юрютген шо байрам сёйлевлер йырлар булан аралашып оьтгерилди.


Къарабудагьгендеги музейни ёлбашчысы Ханза Алиева асруланы теренинден гелген къумукъланы опуракъларыны, аш уьйде къоллап гелген савут – сабаны, оьзге тюрлю алатланы жыйылгъанланы бирдагъыда эсине сады.


Къумукъланы арасында кёп юрюлеген ашланы гьарисини гьакъында жыйылгъанлагъа Зугьра Абакарова  айрыча айтды. Маданият центрыны къуллукъчулары жыйылгъанланы барысында «Юн булкъагъа» чакъырды.


 Къарабудагъгент районну гьакимбашы Магьмут Амиралиевни атындан яшавлукъ масалалагъа къарайгъан управлениесини ёлбашчысы Гюльжанат Темирова къутлап сёйледи. Шондан къайры да белгили муалим Умсалимат Бутаеваны, шаир ва журналист Багьвутдин Самадовну, журналист Иса Агьматовну сёйлевлери де маъналы чыкъды, жыйылгъанланы тергевюн тартды.


Агъай Къаплановну атындагъы хору, халкъ оьзлени йырларын кёп сююп тынглайгъан йыравлар Аскендер Исрапиловну, Абдулазим Найибхановну, Умукусюм Шамилованы ва Ханум Абакарованы чыгъышлары  байрамны айрыча безеди.


 Гертилейде, бугюн оьтгерилген байрам къумукъланы адатларын ва мердешлерин аяп асырап сакълавгъа ёл ачардай пайдалы  оьтдю.