Янгы йылда, уллу умутлагъа – яхшы ёл!

3 января 2018 в 01:22 1059
Янгы йылда, уллу умутлагъа – яхшы ёл!
  

Гьар йыл биз декабр айны 31-нде, гетеген йылны ёлгъа сала туруп, янгысын къаршылайбыз. Яшавгъа чыкъма болмай къалгъан умутланы жыйып-терип дегенлей, янгы йылгъа гелтиребиз. Янгыларын къурабыз. …Гьар кимни де ич дюньясы шолай. Етишмеген яхшы умутлагъа талпыныв адамдагъы яхшы гьислени инг де тизивю буса да ярай.


Гетген йылда етген уьстюнлюклени яда кютме болмагъан ишлерибизни гьакъында айтмагъа да тарыкъ. Тек, гёзленгенлери оланы дагъы да алда деп эсиме геле. Неге тюгюл, адам оьзюню битимине гёре яшавунда не буса да бир ишни ахырына чыкъсын учун огъар умутларындан уьй къуруп да билмеге герек. Шо уьйню кюрчюсю яш йылланы вакътисинде салынагъанны биз, уллулар, яхшы билебиз.


Оьтген гетген йылыбызны гёрмекли агьвалатларын гёзден гечирип турмайлы, савлай йыл яман болмады деп айтма сюемен. Йылны гьасиллерине гёре юрт хозяйство тармакъда бизин республиканы тюзлюк боюнда ерлешген районланы тюшюм болдурувдагъы натижалары да яхшы эди. Жамият яшаву, политика гьаллар да 2017-нчи йыл юреклени чийсындырардай агьвалатлар тувдурмады. Бирдагъы бир йылыбыз берекетли ренклер булан тарихлени сыдраларына языла. Гелегенинден не къаравуллайбыз?


Озокъда, гьар-бир инсанны янгы йылны алдында яшавдан къаравуллайгъаны янгыз бир йыл булан да дазуланып къалмай. Гьар ким оьзю етмеген умутлагъа етишмекни гёз алгъа тута. Республиканы ватандашлары янгы йылдан не къаравуллайгъанны гьакъында ойлашсанг, оланы аслам пайы коррупциягъа къаршы юрюлеген гьаракат гьасилли болгъанны сюедир деп эсинге геле. Неге тюгюл, ону таъсири бар туруп, бир тармакъ да оьзюню оьсювюнде алгъа барма болмай. Коррупция бары да жинаятчылыкъ тувдурагъан гьалланы уллу къара къанатыны тюбюне жыйып, ашатып, семиртип оьсдюреген бир гюч йимик гёрюне. О буссагьатгъы вакътиде бизин жамиятны инг де къоркъунчлу душманы.


Гелеген йыл март айда Россияны Президентин сайлавлар да оьтгериле. Сайлавларда Владимир Путин оьтежегине шек ёкъ. Бир янындан, шо бек уллу жаваплы къуллукъгъа гьасиретлигин гёрсетген кандидатланы арасында ол айрыча гёрюне. Ону англайбыз. Бириси янындан да, Путин дюнья оьлчевде, оьзге уьлкелер булан Россия дос аралыкълар тутуп яшама сюегенин гёрсетип иш юрютме билеген политикасын кёп тезден берли де аян этген.


Гелеген янгы йыл бизин уьлкеде биринчилей оьтгерилеген футбол оюнну дюнья чемпионаты булан да бары да уьлкелени халкъларыны эсинде къалажакъ. Дюньяны халкълары дегенде, адамланы оюна тынгласанг, футбол чемпионатны абурун олимпиада оюнланы абуру булан тенглешдирме де ярай. Нечик алай да, гелеген йылны гетген йылдан артыкъ маъналы болмагъа хыялы бар. Огъар барыбыз да бир тавушдан: «Яхшы ёл! Яхшы муратлагъа етиш!» – деп айтабыз.